ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระหกระเหิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระหกระเหิน*, -ระหกระเหิน-

ระหกระเหิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระหกระเหิน (v.) wander See also: travel with hazard, rove, stray Syn. ระเหินระหก, ระเหเร่ร่อน, เร่ร่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel like we're the Fugees or something, just bouncing around from available classroom to available classroom.ผมรู้สึกเหมือนพวกเราเป็นพวกอพยพ หรืออะไรซักอย่าง ต้องระหกระเหินไปตาม ห้องเรียนที่ว่างไปสู่ อีกห้องที่ยังว่างอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระหกระเหิน
Back to top