ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระยะเริ่มต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระยะเริ่มต้น*, -ระยะเริ่มต้น-

ระยะเริ่มต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยะเริ่มต้น (adv.) at the beginning See also: first, initial Syn. ระยะต้น, ช่วงแรก Ops. ระยะหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Beginning stages of osteonecrosis.ระยะเริ่มต้นของการเสื่อมสภาพกระดูก
Is this the beginning stage of Alzheimer's disease?นี่เป็นระยะเริ่มต้นของ อาการอัลไซเมอร์ใช่มั้ย?
You know, local stage, no spreading.มันเพิ่งเป็นระยะเริ่มต้น ยังไม่ลุกลาม

ระยะเริ่มต้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: ระยะเริ่มต้น English: outset

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระยะเริ่มต้น
Back to top