ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระยะยาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระยะยาว*, -ระยะยาว-

ระยะยาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยะยาว (adj.) long-term Ops. ระยะสั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
life spann. ระยะยาวแห่งชีวิต,ช่วงอายุ,ช่วงชีวิต
linear(ลิน' เนียร์) adj. เป็นแนวตรง, ตามระยะยาว,เป็นแนวยาว,ลายเส้นตรง, See also: linearity n. ดูlinear linearly adv. ดูlinear
long-run(ลอง'รัน) adj. ระยะยาว
long-term(ลอง'เทิร์ม) adj. ระยะยาว,กินเวลานาน, Syn. long, See also: lasting
longevity(ลอนเจฟ'วิที) n. ชีวิตอันยืนยาว,ระยะยาวนานของชีวิต,ช่วงชีวิต
standing(สแทน'ดิง) n. ตำแหน่ง,ฐานะ,ชื่อเสียง,ความยาวนาน,จุดยืน,ที่ยืน. adj. ตั้งตรง,แนวตรง,ท่ายืน,นิ่ง,คงที่,อยู่นิ่ง,ไม่ไหล,ต่อเนื่อง,มาตรฐาน,มีผลในระยะยาว,เตรียมพร้อม,สำรอง,ประจำการ, Syn. status,rank,place
treasury noten. ธนบัตรกระทรวงการคลัง (มักเป็นชนิดระยะยาว)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demiseการให้เช่าที่ดินระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
long-term agreementข้อตกลงระยะยาว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Debentureหุ้นกู้เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Longitudinalตามแนวตั้ง, ตามยาว, แบบตามยาว, การตรวจตามยาว, การสำรวจระยะยาว, ด้านยาว [การแพทย์]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Outsourcingการจัดจ้างคนภายนอกการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกห้องสมุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินงานเพื่อช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอกมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ คือ
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
life span (n.) ระยะยาวแห่งชีวิต See also: ช่วงอายุ, ช่วงชีวิต Syn. lifetime, life
in the future (adv.) ในระยะยาว Syn. in time
in the long run (adv.) ในระยะยาว Syn. in the future, in time
long-run (adj.) ในระยะยาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two of these brothers walked out of the desert 150 years after having found the Grail and began the long journey back to France, but only one of them made it.2 ใน 3 พี่น้อง เดินออกจากทะเลทราย 150 ปี หลังจากที่พวกเขาได้คันพบจอกศักดิ์สิทธิ์ และเริ่มเดินทางระยะยาวกลับไปที่ฝรั่งเศส
Ray Soames was the third victim.เห็นได้ชัดว่า เด็กหนุ่มเหล่านั้น ต้องการการพักผ่อนระยะยาว
I consider you one of my most valuable long-term investments.ฉันคิดว่าคุณเป็นหนึ่งในที่สุด ของฉันที่มีค่าเงินลงทุนระยะยาว
27149 this is a long-term undercover mission27149 นี่คือแผนการสายลับระยะยาว
Is that her long-term career, washing old people's bottoms?ที่หล่อนทำอยู่ คอยดูแลล้างก้นให้คนแก่น่ะ เป็นอาชีพระยะยาวเลยรึเปล่า
The government has to make preparations.พวกเขาต้องเตรียมรับมือระยะยาว
No, no, no, she has all of her long-term memory.ไม่ ไม่ ความทรงจำระยะยาวของเธอยังอยู่เหมือนเดิม
What we believe is scar tissue here is impairing your ability to convert short-term memory into long-term memory while you sleep.แต่สิ่งที่เราเชื่อคือตรงเยื่อแผลเป็นบริเวณนี้ต่างหาก ที่ทำให้เธอเก็บความจำระยะสั้นเป็นระยะยาวไม่ได้ขณะนอนหลับ
Name one thing out of that garage that's remotely profitable.ลองบอกของที่เราสร้าง ที่ทำเงินได้ในระยะยาวมาสักอย่างสิ
That's a short-term gain, long-term loss, but it's workin' for him.นั่นคือมีกำไรในระยะ สั้นการสูญเสียในระยะยาว
I financed a modest apartment through a long-term loan though it'll take another seven years to pay it off,ผมมีอพาร์ทเม้นท์ที่แสนสบาย ด้วยการขอกู้แบบระยะยาว อีกแค่เพียง 7 ปีก็จะผ่อนหมดแล้ว
Yeah, so far... not that bad.ก็เอ่อ โอเค ระยะยาวแล้ว ก็ไม่แย่เท่าไหร่
In the long run it would be easier on Deb...ในระยะยาวแล้ว มันจะง่ายกว่าสำหรับเด็บ
Symbiosis.Symbiosis (การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด และมีความเกี่ยวข้องกันในระยะยาว)
It kinda makes long-term relationships with humans difficult.มันยากที่จะมีความสัมพันธ์ระยะยาว กับมนุษย์
But now, I want to take this incident as the trigger to keep this job for the long term.แต่จากเหตุการณ์ในวันนี้นี้ ทำให้ผม ชักอยากจะทำงานนี้ต่อไปในระยะยาวซะแล้ว
I told you, this is not a lifelong commitment. Okay?ฉันบอกเธอแล้ว มันไม่ใช่งานระยะยาวหรอก
Not in the long runแต่ได้ทั้งสองอย่างไม่ได้หรอก ในระยะยาวหนะนะ
They need a long rest.พวกเค้าต้องพักระยะยาว
Tempering's better for the long haul.เหล็กผสมนั้นมันดีกว่าในระยะยาว
You better take a good, long look, sweetheart, 'cause you are burning a hole through the very thing you can't wait to become.เธอคอยดูในระยะยาวจะดีกว่านะ ทูลหัว เพราะว่าเธอร้อนใจเกินไป ทุกสิ่งที่ผ่านมา เธออดใรจอไม่ไหว
I mean, it's not gonna work out in the long run anyway, and she thinks that she's happy, but she's not.คือยังไงระยะยาวมันก้จะไม่เวิกอยู่ดี และเธอคิดว่ากำลังมีความสุขแต่เธอไม่มี
You think I'm not looking Iong-term? call it a hunch.อะไรที่ทำให้เธอคิดว่าฉันจะไม่คบใครในระยะยาว?
Our methods may lack imagination, but they're very effective especially over a long period of time.การกระทำของพวกเราน่ะ เกินความคาดหมายเสมอ แต่มันจะมีผลกระทบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระยะยาว
Because of a long shot corollary to a long shot theory.เพราะว่ามองถึงผลสรุประยะยาวจะนำไปสู่ทฤษฎี
Hey, I'm just thinking about what's best long-term. We got heat with the Mayans.เฮ้ ฉันกำลังคิดว่าอะไรดีที่สุด ในระยะยาว เราโดนพวกมายันถล่ม
Long-term developments should require the permission of the government.การพ้ฒนาระยะยาว ต้องได้รับอนุญาติ จากทางรัฐบาล
That doesn't help everyone in the long run.มันไม่ได้ช่วยอะไรในระยะยาว
It's a long shot, but it's the only hope he's got.ในระยะยาว มันเป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่ของเขา
So I presented the director a formula, their long-term loans to restructure.การปรับโครงสร้าง และกลยุทธ์ระยะยาว เฟังดูหมือนโชคอยู่ข้างคุณนะ ครืสทีน
Newsmen are not defined by the easy times they're defined by the hard times.พวกนักข่าวจะดูในเวลาสั้นๆไม่ได้ ต้องดูกันไปในระยะยาว
That he doesn't do good with long-distance relationships.เขาไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ระยะยาวดีได้
Okay, fine, can we call it cohabitating with your long-term girlfriend in a house that doesn't have posters that were hung in the eighth grade?โอเค ก้ได้ แต่ว่ามันคือการอยู่ร่วมกัน ของนายกับซาร่าระยะยาวที่บ้านนั้น ที่ไม่มีโปสเตอร์ที่นายแขวนตั้งแต่ปอ3
The Shinhwa Group's goal for 2020 is to make lncheon into a tourist zone for South Korea.เป้าหมายระยะยาวของ ชิน ฮวา กรุ๊ป จนกระทั่งปี 2020 คือ การสร้าง Cotai รีสอร์ตแห่งที่ 2 ในเขตอินชอน ประเทศเกาหลี
This area here is the area that governs long-term memory.บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เก็บความจำระยะยาว
This structure is long-term parking.ตึกนี้เป็นที่จอดรถระยะยาว
Look, we caught it early enough that, if we can repair the duct, there should be no long-term damage.ฟังนะ เราเจอมันช่วงต้นๆ ถ้าเราสามารถซ่อมท่อน้ำดีได้ มันจะไม่มีผลเสียระยะยาว
It's a classic sign of long-term antipsychotic use, and i missed it.แต่มันไม่ใช่ มันเป็นสัญญาณเบื้องต้น ของผู้ป่วยโรคจิตในระยะยาวใช้มัน และผมพลาดมันไป
It controls our inhibitions, helps store long-term memory, contributes to our sense of spatial awareness.มันควบคุม ความยับยั้งชั่งใจของเรา ช่วยบันทึกความทรงจำ ให้อยู่ได้ระยะยาว มีส่วนในสร้างการรับรู้ ให้กับเราในเรื่องระยะเวลา
You know, it's not unheard of for a one-night stand to turn into a relationship.คือมันไม่แปลกหรอก ถ้าหาก ความเหงา เปลี่ยนไปเป็น ความสัมพันธ์ระยะยาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระยะยาว
Back to top