ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระยะต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระยะต้น*, -ระยะต้น-

ระยะต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยะต้น (adv.) at the beginning See also: first, initial Syn. ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก Ops. ระยะหลัง
ระยะต้น (n.) first part See also: beginning part Syn. ตอนแรก, ช่วงต้น Ops. ตอนหลัง, ตอนท้าย, ตอนจบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระยะต้น
Back to top