ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบับ*, -ระบับ-

ระบับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบับ (n.) manuscript See also: copy Syn. ต้นฉบับ, ฉบับ
ระบับ (n.) pattern See also: model Syn. ต้นแบบ, แบบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบับ
Back to top