ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยแดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยแดง*, -รอยแดง-

รอยแดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยแดง (n.) black mark of death Syn. รอยดำ
English-Thai: HOPE Dictionary
red(เรด) n. สีแดง,สิ่งที่มีสีแดง,ผู้นิยมซ้ายจัด (โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์) -Phr. (in the red ขาดทุน,เป็นหนี้) adj. สีแดง,มีรอยแดง, (การเมือง) ซ้ายจัด,คอมมิวนิสต์, See also: redly adv. redness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
redness (n.) รอยแดง See also: การมีสีแดง
wheal (n.) รอยแดงบนผิวหนัง (เช่น ที่เกิดจากการเฆี่ยน) See also: รอยเฆี่ยน Syn. wale, weal, welt
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have red marks on your face too.มีรอยแดงๆ บนหน้าเหมือนกัน
Speaking of being intimate... What's with the hickey, Quinn?พูดถึงเรื่องนี้ ควิน รอยแดงนั่นมันอะไร
Remember the day that I came home with that red mark on my neckจำได้ไหมวันที่ฉันกลับมาบ้าน พร้อมรอยแดงที่คอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยแดง
Back to top