ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองลงมาจาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองลงมาจาก*, -รองลงมาจาก-

รองลงมาจาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองลงมาจาก (adj.) inferior to See also: next on down (as in size, age, position), next below, secondary Syn. รอง, ถัดจาก, ถัดลงมา
English-Thai: HOPE Dictionary
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fieldเขตข้อมูลเขตข้อมูล (field) คือ พื้นที่ที่กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยย่อยรองลงมาจากระเบียน เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระเบียน เช่น เขตข้อมูลปีที่พิมพ์จะเป็นส่วนที่บอกได้ว่าระเบียนที่ค้นคืนได้ หรือที่แสดงผลอยู่นั้นจัดพิมพ์ในปีใด หรือเขตข้อมูลชื่อเรื่องช่วยจำกัดผลการค้นให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My second favorite civil engineer... behind Hannskarl Bandel, Madison Square Garden.วิศวกรโยธาคนโปรดของฉัน รองลงมาจากฮานสคาร์ล แบนเดล ผู้ออกแบบเมดิสัน สแควร์ การ์เดน
The person I like most in the world, second only to my father.เป็นคนที่ฉันชอบมากที่สุดในโลก รองลงมาจากพ่อของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองลงมาจาก
Back to top