ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รสโอชะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รสโอชะ*, -รสโอชะ-

รสโอชะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รสโอชะ (n.) savour See also: taste, relish, flavour Syn. รสอร่อย Ops. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fine dinner, my lord. Call me Tyrion, please.มื้อเย็นรสโอชะ ใต้เท้า
I'm sure you're getting used to fine dinners, now that you're a lord.เรียกข้าว่าทีเรี่ยนเถอะ ข้าแน่ใจว่าท่าน กำลังคุ้นชินกับมื้อรสโอชะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รสโอชะ
Back to top