ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รสจืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รสจืด*, -รสจืด-

รสจืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รสจืด (n.) flavorless See also: insipid, tasteless
English-Thai: HOPE Dictionary
pall(พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pall (vt.) ทำให้รสจืดชืด See also: ทำให้ไม่มีรสชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Folks, there have been a lot of tasteless jokes going around... about the death of Senator Jackson.คนที่มีการจำนวนมากที่มีเรื่องตลกรสจืดไปรอบ ๆ ... เกี่ยวกับการตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิก
I, I realized that no food tastes as good as being thin feels.ผม ผมคิดเสียว่าอาหารที่ไม่มีรสชาติ มีรสชาติเช่นเดียวกันกับอาการรสจืด
Yes. I've always thought it was a bit bland.ใช่ ผมคิดมาตลอดว่า ว่ามันรสจืดไปหน่อย
You've got to get tasteless.คุณจะต้องได้รับรสจืด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รสจืด
Back to top