ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมไปถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมไปถึง*, -รวมไปถึง-

รวมไปถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมไปถึง (adv.) including See also: together with, along with Syn. รวมถึง Ops. ยกเว้น
รวมไปถึง (adv.) including See also: together with, along with Syn. รวมถึง Ops. ยกเว้น
English-Thai: HOPE Dictionary
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
on line deviceอุปกรณ์เชื่อมตรงหมายถึง อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เครื่องพิมพ์ (printer) รวมไปถึงเครื่องปลายทาง (terminal) ฯลฯ ดู off-line device เปรียบเทียบ
oop(โอโอพี, อุป) ย่อมาจาก object-oriented programming หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapids แก่ง ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]
Toxinชีวพิษหรือท็อกซิน สารเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนุษย์ มักเป็นโปรตีนที่สร้างจากจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและรา อาจรวมไปถึงสารพิษจากพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย [เทคโนโลยีชีวภาพ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And some of the performers include REO Speedwagon...แล้วยังมีคนอื่นๆอีก รวมไปถึง อาร์อีโอ สปีดวากอน
As a thank you to all my beautiful fans who still buy CDs, I've included this, a ticket, a golden ticket...และยังต้องขอบคุณ แฟนเพลงที่น่ารักทุกคน ที่ยังซื้อ CD แผ่นแท้ รวมไปถึง ตั๋ว, ตั๋วทองคำ..
I don't speak another language, but I've had ad campaigns translated into 12 different ones, including Professor Crispy's potato chips.ผมไม่พูดภาษาอื่น แต่ผมเคยมีแคมเปญโฆษณา ที่แปลไปถึงสิบสองภาษา รวมไปถึง ศาสตราจารย์มันฝรั่งทอดกรอบ
I-I need help staying awake on the drive, plus, this whole week,ฉันจำเป็นต้องตื่นตัวเรื่องที่มุ่งหมาย รวมไปถึง ทั้งสัปดาห์นี้
We could get in anywhere, including their headquarters.พวกเราสามารถเข้าไปที่ไหนก็ได้ รวมไปถึง สำนักงานใหญ่ของพวกเขา
Including, but not limited to... the dental plan and vacation days.รวมไปถึง การวางแผนทำฟัน และวันหยุด
Including corto maltese.รวมไปถึง คอลโตมอลทีส
Most important, the findings suggest that crime on the estate has declined by almost 30 per cent.รวมไปถึงการกวาดล้างอาวุธเถื่อน และการค้ายาเสพติด สิ่งสำคัญก็คือ มีรายงานว่าอาชญากรรมใ นเเฟลตลดลง 30%
It's cover so you can go around shooting at people.รวมไปถึงการทึ่คุณสามารถออกไปยิงใครต่อใคร
Including bashing in a man's skull?รวมไปถึงการทุบกะโหลกผู้ชายจนยุบ?
Including a small skirmish with Obi-Wan Kenobi and Anakin.รวมไปถึงการปะทะเล็กๆ ของโอบีวัน เคโนบีกับอนาคิน
Plus lots and lots of practice.รวมไปถึงการฝึกอย่างหนัก
Including falling in loveรวมไปถึงการมีความรัก
And so is the corporations profit Thats why she needs you.รวมไปถึงการร่วมมืออื่นๆด้วย เธอถึงต้องการนาย
To inoculate everyone else against this thing, we need to identify it.รวมไปถึงคนอื่นๆที่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้ เราต้องวินัจฉัยมัน
To all the brave men and women who have volunteered-- [distant explosion] Okay, what was that? [intercom crackles]รวมไปถึงความกล้าหาญ ชาย และ หญิง มีใครอยากเป็นอาสาสมัคร-- โอเค , นั่นอะไร นี่ ยังก์ พูด ว่ามา ฐาน ถูกโจมตี
Now includes publicly dating patrick. I don't know if i'd call that work.รวมไปถึงคู่เดทของแพทริก ฉันไม่รู้ถ้าคุณจะเรียกมันว่างาน
Including that hobby, I wanted to understand him better.รวมไปถึงงานอดิเรกนั่นด้วย ฉันต้องการจะเข้าใจในตัวเขาให้มากยิ่งขึ้น
Right down to the bloody murders.รวมไปถึงฉากฆ่านองเลือดเลย
Also satellite, cable TV, drop phone, car.รวมไปถึงดาวเทียม เคเบิลทีวี มือถือ รถ
Including this...รวมไปถึงนี้ คอมพิวเตอร์หลักในระบบ
Including our dear brothers Kol and Finn.รวมไปถึงพี่น้องของพวกเราโคลกับฟินน์
I introduce our new ambassador to the United Nations, and the representative to the world for all United States citizens, human and mutant alike,รวมไปถึงมนุษย์และพวกกลายพันธุ์ต่อไป ดอกเตอร์ แฮ็งค์ แมคคอยล์ ต้องอย่างงั้นขนปุย
And all major sister faults in the Bay Area.รวมไปถึงรอยบรรจบย่อยต่าง ๆ แถว เบย์ แอเรีย ด้วย
I went through that with the girls.รวมไปถึงลูกสาวของผมด้วย
Plus deeper structures. The basal ganglia.รวมไปถึงส่วนที่ลืกกว่านั้น ปมประสาทพื้นฐาน
Plus training for the prime duties.รวมไปถึงหน้าที่ที่สำคัญ
For the moment, that includes me.รวมไปถึงหม่อมฉันเองด้วย
A nervous breakdown ending with her running through a plate glass door screaming:รวมไปถึงอาการสติแตกที่ลงเอย ด้วยการที่หล่อนวิ่งทะลุประตูกระจก แล้วกรีดร้องว่า "ทุกคนคือหุ่นยนต์!"
Including my friend Leon...รวมไปถึงเพื่อนผม เลน...
And the passage of the Kingsly finance bill.รวมไปถึงเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของนายด้วย คิงส์ลีย์
Including a map of de Luca's suspected movements around the city.รวมไปถึงแผนที่แสดงความเคลื่อนไหว ต่างๆที่น่าของเดอ ลูก้า รอบๆเมืองนี้
And every other tragedy that has befallen their accursed country.รวมไปถึงโศกนาฎกรรมอย่างอื่น ที่เกิดกับดินแดนต้องสาปนั่น
He planned it all so he could make the theater in time to strengthen his alibi, if one became necessary.เขาวางแผนล่วงหน้าไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการไปดูละครนั่นด้วย เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในกรณีที่จำเป็นต้องใช้
Agent Yellow can be fatal especially to the elderly, children, pregnant woman, and those with respiratory disorders...เอเจ้นเยลโล่อาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุ, เด็ก, รวมไปถึงผู้หญิงมีครรภ์ และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
"The death call has kill many of my friend, the deaths is increasing"..."โทรศัพท์มรณะฆ่าเพื่อนของเราหลายคน การตายรวมไปถึง... ."
Because eventually I will get caught doing this. That would be very embarrassing for me... and Emma and Jane.ซึ่งมันก็รวมไปถึงลูกและเมียของฉัน ทั้งเอ็มม่าและเจน
...WHICH INCLUDED A WORD HE WAS NOT ALLOWED TO USE.ซึ่งรวมไปถึงคำพูดที่เค้าถูกห้ามใช้
"Signs of paranoid schizophrenia... or a schizo-affective disorder accompanied by a bipolar disorder.""มีอาการจิตหวาดระแวงชนิดเก็บตัว รวมไปถึงอาการประสาทเสื่อมร่วมกันด้วย
But a kindred soul.แต่รวมไปถึงจิตวิญญาณร่วมกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมไปถึง
Back to top