ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมทั้งหมด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมทั้งหมด*, -รวมทั้งหมด-

รวมทั้งหมด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมทั้งหมด (v.) total See also: add up, amount, come altogether to Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
omnium(ออม'เนียม) n. จำนวนรวมทั้งหมด, Syn. whole
total(โท'เทิล) adj. ทั้งหมด,สมบูรณ์,เต็มที่,เด็ดขาด n. จำนวนทั้งหมด,ทั้งหมด. vt. รวมทั้งหมด vi. เป็นจำนวนทั้งหมด., Syn. sum total,sum mass
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tot (vt.) รวมทั้งหมด Syn. totalize
foot up to (phrv.) รวมทั้งหมดเป็น
go to (phrv.) รวมทั้งหมดเป็น See also: รวมเป็น, รวมได้
all told (idm.) รวมทั้งหมดแล้ว See also: โดยรวมแล้ว
sum total (n.) ผลรวมทั้งหมด See also: จำนวนรวมทั้งหมด Syn. total, the whole
the whole (n.) ผลรวมทั้งหมด See also: จำนวนรวมทั้งหมด Syn. total
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All for Specnaz, nine in allล้วนยอดมือปืน รวมทั้งหมด 9 คนไม่มีใคร...
For the unprepared perhaps, but I have instructed Barriss to memorize the labyrinth, all 200 junctions.สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวก็อาจจะ แต่ข้าได้สอนบาร์ริสส์ไว้ ให้จดจำเส้นทางในเขาวงกต รวมทั้งหมด 200 ทางแยก
There are 15 women in the Circle of Moonwick.มีผู้หญิงในลานพิธีจันทรคติ รวมทั้งหมด 15 คน
There are 8 tables in this room and 24 in all.ในห้องนี้มีโต๊ะ 8 ตัว รวมทั้งหมด 24 ตัว
3800 for everything. - Includes my jewelry?รวมทั้งหมด 3,800 เหรียญ \ รวมพวกเครื่องประดับด้วยหรือ?
And you don't want the Seven Kingdoms?รวมทั้งหมด และนายไม่ได้ต้องการทั้ง 7 อาณาจักร
So, then it appears, there was no hesitation and the killer had the intent to kill from the beginning.รวมทั้งหมดสี่นัด เป็นการลงมือที่ ไม่มีความลังเลเลยตั้งแต่แรก เป็นการตั้งใจมาฆ่า
It's almost 10 years already, bossรวมทั้งหมดเกือบ 10 ปีแล้ว
Totally. he's been in the doctoral program on and off for 5 years.รวมทั้งหมดเขาอยู่ในโปรแกรมปริญญาเอก 5 ปี
Altogether four cars?รวมทั้งหมดเป็น 4 คัน?
In total, we are talking about 120 variables in a dynamic system of differential equations.รวมทั้งหมดแล้วเรากำลังพูดถึง ตัวแปรราว 120 ตัว ในระบบไดนามิคของ สมการเชิงอนุพันธ์
Six all together.หก ถ้ารวมทั้งหมดด้วยกัน
If this is a totally self-contained ecosystem...ถ้าพูดโดยรวมทั้งหมดนี่คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบไม่พึ่งพาใคร
The money will remain in escrow until I return and the winner of the contest enters his or her password into the encryptor whereupon the entire sum will be wired to any bank account in the world you nominate.เงินจะอยู่ในกองกลาง จนกว่าจะมอบคืน ..ผู้ชนะจะป้อนรหัสส่วนตัวใส่ลงในเครื่องของเรา.. เงินรวมทั้งหมด
Our class came in last again in the entire grade.คลาสของเรามาถึงครั้งสุดท้ายอีกครั้ง พร้อมกับเกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมด
And you see I've assigned realistic pressure areas to each of the global zones.แล้วคุณจะเห็นสัญญาณที่แท้จริง หย่อมความกดอากาศโดยรวมทั้งหมด
Net income increased by 20% compared to...รายได้รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 20% เปรียบเทียบกับ
Haemacillin, CBC and biochemical panel, all stable.เฮบิซิลิน ซีบีซี และก็ ไบโอเคมิคอล รวมทั้งหมด
Now, I want you to think about the perfect set of circumstances that put this celestial ball of fire at just... the correct distanceตอนนี้,ผมต้องการให้คุณคิดองค์รวมทั้งหมด. เรื่องที่ลูกไฟนี้อยู่บนท้องฟ้า.. ระยะทางที่ถูกต้อง.
We'll put all this together and we'll e-mail it to you.เราจะรวบรวมทั้งหมด แล้วส่งเมล์ให้คุณครับ
Because I saw the big pictureเพราะว่าฉันมองเห็นภาพรวมทั้งหมดไง
I've amassed some 32 stepchildren.ฉันมีลูกบุญธรรมรวมทั้งหมด 32 คน
There are 50 moves, so 50 characters.มีการขยับรวมทั้งหมด 50 ครั้ง หมายถึง 50 ตัวรหัส
It's not charged as part of the total expenses, is it?ไม่ได้คิดรวมทั้งหมดแล้วเหรอ?
I have to look at the bigger picture.ฉันต้องดูภาพรวมทั้งหมด
So the overall approach is craftsman, but with Japanese accents, including the lighting....ภาพโดยรวมทั้งหมดนี่เป็นงานที่ทำโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญการ ด้วยสำเนียงภาษาญี่ปุ่น รวมถึงไฟ..
The clearance rate is a running total.ระดับการปิดคดีมันนับรวมทั้งหมด
I can't see the whole picture.ผมไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด
Kim Ju Young, Seo In Jun. The four of them.เมื่อรวมคิมยูจองและซอฮยอนจุนแล้ว รวมทั้งหมดมีสี่คนครับ
Well, now you know my whole story.ดี ตอนนี้คุณรู้ เรื่องรวมทั้งหมดของฉัน
Mance has gathered them all like deer against the wolves.แมนส์รวบรวมทั้งหมดเหมือน กวางต่อหมาป่า
You just have to know where to look, but only some of us can see how the pieces fit together.คุณแค่ต้องรู้ว่า จะมองหาที่ไหน แต่มีพวกเราบางคนเท่านั้นที่เห็น ว่าจะรวมทั้งหมดให้พอดีได้อย่างไร
It retrieves specifically marked thoughts in your mind and unifies them.มันจะดึงความนึกคิดต่างๆ ที่ได้ถูกทำเครื่องหมายไว้ ภายในจิตใจของคุณออกมา และ รวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
How many analysts are involved for the new drug?มีนักวิจัยทำงานวิจัยยาตัวใหม่อยู่กี่คนรวมทั้งหมด อืม 12
It's the whole picture.มันเป็นภาพรวมทั้งหมด
A total of five.ยอดรวมทั้งหมดห้าล้าน
All of this in six days.ใช้เวลารวมทั้งหมด6วัน
I'm just trying to get a look at the overall picture here.ฉันแค่พยายามจะมองภาพรวมทั้งหมด
For as the good king lay dying... all his greatest generals and advisors were summoned to his bedside.เพราะเมื่อกษัตริย์ที่ดีนอนตาย... ...ที่รวบรวมทั้งหมดของนายพลที่ดีที่สุดของเขา... ...และให้คำปรึกษากับเตียงของเขา.
This simple act of valor, will allow us to rally each of our city-states, and unite Greece... for one purpose... against one enemy!การกระทำที่เรียบง่ายของความกล้าหาญ ... ... ทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมทั้งหมด ของรัฐที่เมืองของเรา ... ... และหนึ่งในกรีซ ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมทั้งหมด
Back to top