ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

totalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *totalize*, -totalize-

totalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
totalize (vt.) คิดรวม See also: รวมยอด
English-Thai: HOPE Dictionary
totalize(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า totalize
Back to top