ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รบราฆ่าฟัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รบราฆ่าฟัน*, -รบราฆ่าฟัน-

รบราฆ่าฟัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รบราฆ่าฟัน (v.) go to war See also: make war, fight, battle, fight (with weapons) at close quarters Syn. ต่อสู้ Ops. สมัครสมานสามัคคี, สามัคคี
รบราฆ่าฟัน (v.) go to war See also: make war, fight, battle, fight (with weapons) at close quarters Syn. ต่อสู้ Ops. สมัครสมานสามัคคี, สามัคคี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รบราฆ่าฟัน
Back to top