ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รบพุ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รบพุ่ง*, -รบพุ่ง-

รบพุ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รบพุ่ง (v.) battle See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้, รบ
English-Thai: Nontri Dictionary
martial(adj) ชอบการรบพุ่ง,ฮึกเหิม,กล้าหาญ,เกี่ยวกับสงคราม
warlike(adj) ชอบรบพุ่ง,ชวนทะเลาะ,เหมือนสงคราม,เพื่อการสงคราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You should keep a better eye on him if he's to be king one day.สหายกรีกของเราร้องขอ ที่จะรบพุ่งกับเพอร์เชิน ฝ่าบาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รบพุ่ง
Back to top