ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถสิบล้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถสิบล้อ*, -รถสิบล้อ-

รถสิบล้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถสิบล้อ (n.) ten - wheeled truck See also: ten wheeler, truck Syn. รถบรรทุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you got hit by a truck... and died.ถ้าคุณโดนรถสิบล้อชน และตาย
The stories I've heard, I was expecting more of a truck driver.จากที่ได้ยินมา ฉันคิดว่าเธอจะเป็น คนขับรถสิบล้ออีกนะเนี้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถสิบล้อ
Back to top