ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถม้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถม้า*, -รถม้า-

รถม้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถม้า (n.) carriage See also: horse carriage, horse-drawn carriage, buggy
English-Thai: HOPE Dictionary
hackney coachรถม้าให้เช่า,รถม้า4 ล้อ 6 ที่นั่งและใช้ม้า 2 ตัวลาก
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
brougham(บรู'ธัม) n. รถม้าสี่ล้อชนิดหนึ่ง
buggyn. รถม้า adj. มีแมลงชุม,บ้าคลั่ง,พิกล
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cariole(แคร'ระโอล) n. รถม้าสองล้อขนาดเล็กที่เปิดประทุน,รถประทุนขนาดเล็ก,แคร่เลื่อนหิมะที่ใช้สุนัขลาก
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร, Syn. cart
cartage(คาร์'ทิจฺ) n. การขับรถม้าหรือเกวียน,ค่าบรรทุกของรถสินค้า,รถบรรทุกสินค้า
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก
cartwrightn. ช่างทำเกวียน,ช่างทำรถม้า
chariot(แช'เรียท) n. รถม้าศึกสองล้อ มักใช้ม้า 2 ตัวและยืนขับ,รถยนต์ -v. ขับรถม้า,โดยสารรถม้า
charioteer(แชริอะเทียร์') n. คนขับรถม้าศึก 2 ล้อ
coach(โคชฺ) {coached,coaching,coaches} n. รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่,รถยนต์โดยสาร,รถไฟโดยสารชั้นถูกที่สุด,เครื่องบินโดยสารชั้น2,บัตรโดยสารชั้น 2 ของเครื่องบิน,ผู้ฝึกนักกีฬา,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว v. ฝึก,ฝึกสอน., Syn. trainer,tutor
coachman(-เมิน) n. คนขับรถม้า,สายเบ็ดตกปลา, See also: coachmanship n. ดูcoachman -pl. coachmen
coupe(คูพ) n. รถยนต์สองประตูที่สั้นกว่ารถยนต์ธรรมดา,รถเก๋งเล็ก,รถม้าโดยสารสองที่นั่ง
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
harness raceการแข่งรถม้าลาก
lorry(ลอ'รี) n. รถยนต์บรรทุก,รถบรรทุกที่วิ่งบนราง,รถม้าที่ไม่มีด้านข้าง
rig(ริก) vt.,n. (การ) ขึงใบเรือ,ขึงสายระโยงระยาง,ประกอบ,ทำขึ้นชั่วคราว,แต่งตัว,ควบคุม,กำหนด,กักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร,วางแผนหลอกลวง,เครื่องมือ,อุปกรณ์,ชุดรถม้า,เครื่องมือเจาะน้ำมัน,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
sleigh(สเล) n. เลื่อน,รถม้าลากบนหิมะ,แคร่เลื่อนหิมะ. vi. เดินทางโดยเฉพาะพาหนะดังกล่าว,ขับขี่บนพาหนะดังกล่าว, See also: sleigher n.
stage(สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
stagecoach(สเทจฺ'โคช) n. รถม้าโดยสาร
sulky(ซัล'คี) adj. เคืองใจ,โกรธเคือง,อารมณ์บูดบึ้ง,เสียใจ,มืดสลัว. n. รถม้าสองล้อที่นั่งเดี่ยว., See also: sulkily adv. sulkiness n.
thill(ธิล) n. คานรถม้า (หรือสัตว์อื่น)
tonga(ทอง'กะ) n. รถม้าสองล้อขนาดเบาในอินเดีย
waggon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
wagon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
buggy(n) รถม้าเปิดประทุน
cab(n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า
Cabby(n) คนขับรถเช่า,คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
chaise(n) รถม้า
chariot(n) รถม้าศึก,ราชรถ
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช
coachman(n) คนขับรถม้า
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
gig(n) รถม้า,เรือกรรเชียง
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
phaeton(n) รถม้าเปิดประทุน
postillion(n) คนขับรถม้าโดยสาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brougham (n.) รถม้า See also: รถม้าที่มีที่นั่งคนขับอยู่ด้านหน้า ส่วนที่นั่งโดยสารอยู่ด้านหลัง Syn. landau
carriage (n.) รถม้า Syn. coach, equipage, rig
chariot (n.) รถม้า See also: รถเทียมม้า
horse carriage (n.) รถม้า
landau (n.) รถม้า See also: รถม้าที่มีที่นั่งคนขับอยู่ด้านหน้า ส่วนที่นั่งโดยสารอยู่ด้านหลัง
voiture (n.) รถม้า See also: พาหนะที่มีล้อ
hansom (n.) รถม้า 2 ล้อชนิดหนึ่ง Syn. hansom cab
hansom cab (n.) รถม้า 2 ล้อชนิดหนึ่ง
chaise (n.) รถม้าชนิดหนึ่งมีใช้ในอดีต Syn. shay
shay (n.) รถม้าชนิดหนึ่งมีใช้ในอดีต
horse-drawn carriage (n.) รถม้าที่มีที่นั่งซึ่งหันหน้าเข้าหากัน
vis-a- vis (n.) รถม้าที่มีที่นั่งซึ่งหันหน้าเข้าหากัน Syn. horse-drawn carriage
equipage (n.) รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา Syn. carriage
gig (n.) รถม้าสองล้อ (ใช้ม้า1ตัวและได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่19) Syn. carriage
tandem (n.) รถม้าสองล้อซึ่งใช้ม้าสองตัวลากเรียงตามยาว
coach (n.) รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่ Syn. carriage, wagon
wagon (n.) รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่ Syn. carriage
prairie schooner (n.) รถม้าสี่ล้อแบบหนึ่งมีหลังคาคลุม
stage (n.) รถม้าโดยสาร
stagecoach (n.) รถม้าโดยสารสมัยก่อน ซึ่งมีเส้นทางและเวลาเดินทางที่แน่นอน Syn. carriage, coach, diligence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, mother's carriage has arrived.รถม้าของท่านแม่มาถึงแล้ว
King George's carriage must be spotless for tomorrow'souourney.รถม้าของพระราชาจอช จะต้องไร้ที่ติ เพื่อเดินทางวันพรุ่งนี้
It's the aristocrat!รถม้าของราชวงศ์รัตติกาล!
The royal carriage fell in the river and was destroyed.รถม้าขององค์หญิงตกลงไปในแม่น้ำ และมันก็ถูกทำลายจนเสียหาย
Your carriage, milady.รถม้าของเธอ คุณผู้หญิง
Your wife's cart appears upon the road!รถม้าของเมียเจ้าปรากฏบนถนนแล้ว!
How many drivers does a buggy have?รถม้าคันนี้มีคนขับได้กี่คน
Coach is headed for Bisbee, Boss.รถม้าจะตรงไปที่ บิสบี เจ้านาย
When is the coach to York due?รถม้าจะไปที่ยอร์คตอนไหนคะ
♪ Three black carriages ♪ ♪ Three white carts. ♪รถม้าทั้งสาม รถลากสีขาวทั้งสาม
The wagon's to slow, Can't you ride?รถม้าทำให้วิ่งช้า ขี่ม้าไม่เป็นหรอ?
And it's the largest in all of Stormhold, so they say.รถม้าบิดาข้าใหญ่ที่สุดในสตอร์มโฮลด์ ว่ากันเช่นนั้น
Those wagons back in Savannah, they were only letting on the healthy and the young... and they weren't going to a new camp.รถม้าพวกนั้นกลับไปที่ ซาวัน่า พวกเขาจะรับเฉพาะเด็กกับพวกที่แข็งแรง และพวกเขาไม่ได้ไปที่แคมป์ใหม่
Our carriage is ready, my dear.รถม้าเราพร้อมแล้วที่รัก
Now, uh, coachman, what's your proposition?ตอนนี้เอ่อคนขับรถม้า, สิ่งที่เป็นข้อเสนอของคุณ หรือไม่
Look see that one with the white beard sitting in the wagon?แน่ะ เห็นคนหนวดเคราขาว ที่นั่งในรถม้านั่นไหม
"Swing low, sweet chariot..."♪ เคลื่อนไปช้าๆ รถม้างามงอน ♪
Swing low? Sweet chariot?เคลื่อนไปช้า ๆ รถม้างามงอนเหรอ
I came all the way from the farm in the buggy and didn't fall off.หนูนั่งรถม้ามาจากฟาร์มยังไม่ตกเลย
It's the aristocrat's carriage!นั่นรถม้าของราชวงศ์รัตติกาล!
But, the carriage awaits. Duty and honour call me to the North. So, come, my dear!แต่รถม้าก็คอยอยู่ หน้าที่และความรับผิดชอบ เรียกหาผมให้ไปทางเหนือ ดังนั้นมาได้แล้วจ้ะที่รัก
Mamma, Lizzy, come and look! The most enormous carriage has arrived.แม่ ลิซซี่ มาดูนี่สิ รถม้าที่ใหญ่โตมโหราฬกำลังมา
There's sometimes a buggy.มีรถม้าที่นั่งเดียวอยู่คันหนึ่ง
So let's just say I'm drivin' this buggy... and if you fix your attitude, you can ride along with me.เอาเป็นว่าผมกำลังขับรถม้าคันนี้ และถ้าคุณเปลี่ยนทัศนคติของคุณ คุณสามารถนั่งไปกับผมได้
This wasn't my plan. Wagon's busted.การทำลายรถม้า มันไม่ใช่แผนการที่ข้าวางไว้
You didn't make the carriage go into the river.คงไม่ใช่เจ้าหรอกนะ ที่ทำให้รถม้าตกลงไปในแม่น้ำ
Mama, the carriage for Jane?แม่คะ รถม้าให้เจนมั้ยคะ
Rosings Park, and she often condescends to drive by my humble dwelling in her little phaeton and ponies.โรสซิ่งส์ ปาร์ค และบ่อยครั้งที่ท่านถ่อมตัวลงมา ให้รถม้าแสนงาม ผ่านบ้านหลังน้อยของผมไป
Or carriages that work?หรือรถม้า ที่ใช้งานได้งั้นหรือ
We passed Sarah Sims in her carriage.เราสวนทางกับรถม้าของ ซาร่าห์ ซิมส์ ด้วยค่ะ
And you will have more fine carriages than Jane.และลูกจะมีรถม้าที่สวยกว่าของเจน
They drove around for half an hour.พวกเขานั่งรถม้าด้วยกันครึ่งชั่วโมง
Then he got out near the theater.แล้วลงรถม้าหน้าโรงละคร
For, you see, where others might judge... a discreet carriage ride for what it seemed to be...ผู้คนจะคิดอย่างไร.. กับการแอบนั่งรถม้าของพวกคุณ..
With the pumpkin that turns into a coach and the mice that become horses?นายจำซินเดอเรลล่าได้มั้ย ฟักทองเปลี่ยนเป็นรถม้าแล้วหนูก็กลายเป็นม้า
Nothing's pulling the carriage, Harry.นั่นไง ที่ลากรถม้าอยู่
It's moving itself, like always.ไม่มีอะไรลากรถม้าหรอก,แฮร์รี่ มันก็ลากตัวเองเหมือนทุกทีนั่นแหละ
I think maybe... a coach headed for here got itself held up in the canyon about 10 miles back...จะบอกว่า... ไอ้รถม้าคันที่จะมาที่นี่ เกิดเรื่องแแล้ว... ที่หุบเขาโน่น สัก 10 ไมล์ไปทาง...
Is he from the coach?นี่พวกที่รถม้าใช่ไหม
He held up the payroll coach.มันปล้นเงินเดือนที่มากับรถม้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถม้า
Back to top