ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยึดมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยึดมั่น*, -ยึดมั่น-

ยึดมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยึดมั่น (v.) hold fast to See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on Syn. ถือมั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น,ระดับความเข้มข้น,ความยึดมั่น,ความสอดคล้อง, Syn. consistence
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
free-swimmingadj. ซึ่งสามารถว่ายไปมาได้,ตรงไปตรงมา,อิสระ,ไม่ยึดมั่น
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
grip(กริพ) n. การจับ,การยึด,การกำ,กำลังยึดจับ,ความสามารถในการเข้าใจ,วิธีการจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,เครื่องดาม,ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน,อาการปวดเกร็ง,ไข้หวัดใหญ่,ภาพยนตร์,โทรทัศน์. -come to grips with เผชิญ,พบ. vi. ยึดมั่น,เข้าใจ., See also: grip
hard-lineadj. ยึดมั่นในหลักการ,ไม่ยินยอม,ไม่ประนีประนอม, Syn. unyielding
hard-liner(ฮาร์ด'ไล'เนอะ) n. ผู้ยึดมั่นในหลักการ
hard-setadj. ยึดมั่น,มั่นคง,ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก,ดื้อรั้น,อดอยาก (fixed)
indurate(อิน'ดูเรท) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้ด้าน,ทำให้ดื้อ,ทำให้ไร้ความรู้สึก,ทำให้คุ้นเคย,ยืนยัน. vi. กลายเป็นแข็ง,ยึดมั่น, Syn. harden
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา,ความตั้งใจ,ความมุ่งหมาย,จุดประสงค์,ความหมาย,ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น,แน่วแน่,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease
ossify(ออส'ซะไฟ) v. (ทำให้) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,กลายเป็นไม่ผ่อนปรน,ยึดมั่น,ดื้อ., See also: ossifier n. ossification n.
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่,แน่นอน,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีศรัทธาแน่วแน่,ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted,loya
unerring(อันเอีย'ริง) adj. ไม่ผิดพลาด,ไม่คลาดเคลื่อน,แม่นยำ,เที่ยงตรง,ยึดมั่น
unfaltering(อันฟอล'เทอริง) adj. หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว,ยึดมั่น,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ลังเล, Syn. certain,unalterable
unrelenting(อันรีเลน'ทิง) adj. ไม่ยอม,ไม่อ่อนข้อ,ยึดมั่น., See also: unrelentingly adv. unrelentingness n., Syn. adamant
English-Thai: Nontri Dictionary
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
hug(n) การกอด,การรัด,การยึดมั่น,การปลอบ
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว
steadfast(adj) แน่วแน่,มั่นคง,แน่นอน,ยึดมั่น
unrelenting(adj) ใจร้าย,ยึดมั่น,ไม่อ่อนข้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adhere (vi.) ยึดมั่น See also: ตั้งมั่น, มุ่งมั่น
hard-set (adj.) ยึดมั่น See also: มั่นคง, ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก, ดื้อรั้น, อดอยาก
hold firm (phrv.) ยึดมั่น Syn. stand fast, stand firm, stand pat, stick fast
stand for (phrv.) ยึดมั่น See also: เชื่อถือ (หลักการ)
stick fast (phrv.) ยึดมั่น Syn. stand fast, stand firm, stand pat
adherence (n.) การยึดมั่น See also: การถือมั่น Syn. attachment
hard-line (adj.) ที่ยึดมั่นในหลักการ
hardline (adj.) ที่ยึดมั่นในหลักการ
idealist (n.) ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ผู้ยึดถืออุดมคติ Syn. perfectionist
idealistic (adj.) ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ซึ่งยึดถืออุดมคติ Syn. impractical, unrealistic
tie down to (phrv.) ทำให้ยึดมั่นกับ See also: ทำให้รักษาสัญญา Syn. fasten down, nail down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, buddy. Hold on.สิทธิทั้งหมดเพื่อน ยึดมั่น ใน
Clinging to a woman I once hated.ยึดมั่นกับ ผู้หญิงที่ฉันเกลียดครั้งเดียว
You have your rules...ยึดมั่นตามกฏของเธอ..
Holding things in can give you cancer!ยึดมั่นถือมั่น จะทำให้นายเป็นมะเร็ง
She stands for get pissed on by people like ellen wolf.ยึดมั่นถูกถ่มรดด้วยคนอย่าง เอลเลน วูลฟ์
Hold on. I thought we were partners.ยึดมั่นใน ฉันคิดว่าเราเป็นคู่ค้า
Hold on. I gotta change the tape.ยึดมั่นใน ฉันต้องเปลี่ยนเทป
Hold on. Say that again.ยึดมั่นใน บอกได้เลยว่าอีกครั้ง
Hold on. I got a woman and a kid, 200 yards out, moving towards the convoy.ยึดมั่นใน ผมได้รับผู้หญิงและเด็ก, 200 หลาออกย้ายไปคุม
Hold on. It's Cynthia.ยึดมั่นใน มันเป็นซินเทีย
Hold on. Hold on a minute.ยึดมั่นใน ยึดมั่นในนาที
Hold on. How you know all about us?ยึดมั่นใน วิธีที่คุณรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรา?
Hold on. Let the boy finish.ยึดมั่นใน ให้ผิวเด็ก
Hold on. There's a reason real cops don't taste drugs, Bill.ยึดมั่นใน ไม่มีเหตุผลที่ตำรวจจริงไม่ได้ลิ้มรสยาเสพติดบิลเป็น
Hold on, it's one of ours. Hold on!ยึดมั่นในก็เป็นหนึ่งของเรา ถือ ใน!
Cherish your doubts, Michael.ยึดมั่นในข้อสงสัย, ไมเคิล
Hold to your purpose.ยึดมั่นในจุดประสงค์ของพวกท่าน
Hold on, I'll rescue you, Clapper.ยึดมั่นในฉันจะช่วยคุณคแล ปเปอ
[boys scream] Hold on, hold on, hold on.ยึดมั่นในถือที่ยึดมั่นใน
Hold on, baby. We're goin' suicide!ยึดมั่นในทารก เรากำลัง goin 'ฆ่าตัวตาย!
Hold on to something!ยึดมั่นในบางสิ่งบางอย่าง!
Hold on to your potatoes.ยึดมั่นในมันฝรั่งของคุณ
Hold on there. It's only Dopey.ยึดมั่นในมี มันเป็นเพียงขี้เซา
Hold on. Hold on a second. Let me do...ยึดมั่นในยึดมั่นในสอง ผมขอเพียงแค่ ...
Idealistic and indecisive.ยึดมั่นในอุดมการณ์ โลเล
Hold on to that drink. I just want to grab some air.ยึดมั่นในเครื่องดื่มที่ ฉันเพียงต้องการที่จะคว้าอากาศบาง
Hold on, boss, we're coming!ยึดมั่นในเจ้านายเรากำลังมา!
Hold on, we are just hearing...ยึดมั่นในเราเป็นเพียงการได้ยิน
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น
Your enduring faithfulness.ความยึดมั่นที่จะคงอยู่ชั่วกาล
You surely are a meanie.เจ้ายึดมั่นในคำสั่งจังนะ
Donatello has found someone to latch onto.Donatello ได้พบคนที่จะยึดมั่นใน
I'd found the best of myself, what she kept for all of us, her long-cherished wish.ฉันค้นพบเรื่องที่ฉันทำได้ดีที่สุด สิ่งที่แม่เก็บไว้ให้พวกเราทุกคน ความปรารถณาที่แม่ยึดมั่นไว้มานานแสนนาน
All we can do is keep faith.เราต้องยึดมั่นในศรัทธา
And then I remember to relax... and stop trying to hold on to it.แล้วผมก็ระลึกได้ว่าต้องปล่อยวาง เลิกการยึดมั่นถือมั่น
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ
As I was saying, she stumbled upon a solution whereby 99 percent of subjects accepted the program, as long as they were given a choice even if they were only aware of the choice at a near unconscious level.อย่างที่ผมบอกแหละ เธอยึดมั่นกับผลลัพธ์ที่ว่า 99% ของตัวอย่างทดลอง จะยอมรับโปรแกรม ตราบใดที่มันยังเสนอทางเลือกให้ ซึ่งเท่าที่พวกเขารับรู้ มันคือทางเลือกที่อยู่ลึกในระดับจิตใต้สำนึก
The villagers were famous for their strong faith.คนร่ำลือว่าหมู่บ้านนี้ผู้คนยึดมั่นในความเชื่อมาก
They're about fulfilling your dreams and about standing up for what you believe in.มันเป็นเรื่องของการเติมเต็มความฝันของเราเอง และยึดมั่นในสิ่งที่ตนเชื่อ
It was firm, it was adamant, it was resolved.มันคือความมั่นคง, มันคือการยึดมั่น ,มันคือการลงนาม.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยึดมั่น
Back to top