ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยี่ห้อสินค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยี่ห้อสินค้า*, -ยี่ห้อสินค้า-

ยี่ห้อสินค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยี่ห้อสินค้า (n.) trademark See also: trade mark
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vaseline (n.) ยี่ห้อสินค้า See also: วาสลีน
own-brand (n.) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า Syn. own-label
own-label (n.) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า Syn. own-brand, storebrand
storebrand (n.) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า Syn. own-brand
Scotch tape (n.) สก็อตเทป (ยี่ห้อสินค้าประเภทเทปติดกระดาษ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยี่ห้อสินค้า
Back to top