ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยิ่งไปกว่านี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยิ่งไปกว่านี้*, -ยิ่งไปกว่านี้-

ยิ่งไปกว่านี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยิ่งไปกว่านี้ (conj.) besides See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Besides, this is the only space available where you'll have full access to our server.ยิ่งไปกว่านี้ นี่เป็นที่เดียว ที่คุณสามารถเข้าระบบได้ทุกระบบของเรา
Besides, I'd much rather spend a quiet night alone with you.ยิ่งไปกว่านี้ แม่อยากจะอยู่เงียบๆตามลำพังกับลูกทั้งคืนมากกว่า
Look, there's nothing I would like more.ไม่มีสิ่งใดที่ผมต้องการยิ่งไปกว่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยิ่งไปกว่านี้
Back to top