ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยาทา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยาทา*, -ยาทา-

ยาทา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาทา (n.) vanishing cream See also: unguent, warpaint, rouge Syn. ยาใช้ภายนอก Ops. ยากิน
ยาทาภายนอก (n.) drug for external use Ops. ยาใช้ภายใน
ยาทาเล็บ (n.) nail varnish See also: nail polish
English-Thai: HOPE Dictionary
nail enamelยาทาเล็บ
nail polishยาทาเล็บ
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
autocatalysis(ออโทคะแทล'ลิซิส) n., (pl. -ses) ภาวะที่เพิ่มขึ้นของปฏิกริยาทางเคมีเนื่องจากตัวกระตุ้น (catalyst) ที่เกิดขึ้น. -autocatalytic adj.
catalysis(คะแทล'ลิซิส) n. การเร่งปฏิกิริยาทางเคมีโดยการเติมสารกระตุ้น,ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลหรือแรงโดยมีตัวกระตุ้นที่ไม่ถูกกระทบกระเทือน, See also: catalytic adj. ดูcatalysis pl. catalyses, Syn. katalysis,stimulation
embrocationn. การชโลมด้วยยา,ยาทาแก้เคล็ดบวม,ยานวด
liniment(ลิน'นิเมินทฺ) n. ยาทาถูนวด
react(รีแอคทฺ') vi. แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ,โต้ตอบ,ต่อต้าน,คัดค้าน,แวดงปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. response
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
unguent(อัง'เกวนทฺ) n. ยาขี้ผึ้ง,ยาทาผิว,ทายาภายนอก., See also: unguentary adj.
unguentum(อังเกวกนก'ทัม) n. , (pl. -ta) ขี้ผึ้ง,ยาขี้ผึ้ง,ยาทาแผล (ointment)
English-Thai: Nontri Dictionary
unguent(n) ขี้ผึ้งใส่แผล,ยาทาภายนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lotionยาทาตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embrocation๑. การทายา๒. ยาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicamentยา(มักใช้แก่ยาทา) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant๑. -ลดไข้แก้กระหาย๒. ยากินให้เย็น, ยาแก้ร้อนใน๓. ยาทาให้เย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urologic; urological๑. -ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. -วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urological; urologic๑. -ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. -วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urology; urinology; uronology๑. ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acarology, Medicalไรวิทยาทางแพทย์ [การแพทย์]
Biological Activitiesฤทธิ์ทางชีวภาพ,กิจกรรมชีวสาร,ปฏิกิริยาทางชีวภาพ,สมบัติทางชีวภาพ [การแพทย์]
Calamine Lotionคาลาไมน์โลชัน,ยาทาแก้ผดผื่นคัน,คาลาไมน์โลชั่น [การแพทย์]
Explosion การระเบิด การเกิดความดันอย่างกระทันหัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยความดันสูงให้ลดลงมาอย่างกระทันหัน [สิ่งแวดล้อม]
Fume ไอควัน อนุภาคของแข็งเกิดจากก๊าซควบแน่น เช่น จากการระเหยของสารที่หลอมละลายและมักเกิดควบคู่ไปกับปฏิกิริยาทางเคมี [สิ่งแวดล้อม]
Inert Gasก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น , ก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น ได้แก่ ก๊าซ Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon [ปิโตรเลี่ยม]
Linimentsยาเตรียมประเภททาถูนวด, ยาทาถูนวด [การแพทย์]
Lotionโลชั่น, ยาจำพวกสารละลาย, ยาทาผิว [การแพทย์]
Neutralization การสะเทิน การทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของกรดหรือด่าง กับสารละลายที่มีสมบัติตรงกันข้าม จนกระทั่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายเกิดความ สมดุลหรือมีปริมาณเกือบเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Tinner ทินเนอร์ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวทำละลาย ซึ่งใช้ผสมกับสิ่งอื่นเพื่อช่วยลดความหนืดหรือความข้นเหลว และตามปกติในการใช้ไม่มุ่งหมายให้เกิดปฏิกริยาทางเคมีต่อสิ่งของนั้น ทางเคมีต่อสิ่งของนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
liniment (n.) ยาทา (บรรเทาอาการเจ็บปวด)
healing ointment (n.) ยาทาแผล See also: น้ำมันขี้ผึ้งสำหรับทาแผล
salve (n.) ยาทาแผล See also: น้ำมันขี้ผึ้งสำหรับทาแผล Syn. healing ointment
catalysis (n.) การเพิ่มปฏิกิริยาทางเคมี See also: การเร่งปฏิกิริยาเคมี
nail polish (n.) น้ำยาทาเล็บ Syn. nail varnish
nail varnish (n.) น้ำยาทาเล็บ Syn. nail polish
product (n.) สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี See also: สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
react (vi.) เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
retardant (n.) สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
retarder (n.) สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
salve (vt.) ชโลมด้วยยาทาแผล See also: ทาด้วยยาทาแผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nail polish, wristwatch, contact lenses.ยาทาเล็บ นาฬิกาข้อมือ คอนแทคเลนส์
A salve can't cure you like I can... in your session in the hydrotherapy room with me.ยาทาแผลช่วยนายไม่ได้ เหมือนกับที่ฉันทำหรอก ทำในห้องบำบัดด้วยน้ำกับฉัน
I put an extra pair of glasses in your black socks and there's the stuff for your nose, the zinc oxide and Blistex is in the kit.ฉันเอาเว่นตาสํารองใส่ไว้ในถุงเท้าสีดํา เเล้วนี่ก็สําหรับจมูก ยาทาผิวกับยาทาปากอยู่ในกล่อง
It's just a room full of marine biologists arguing over plankton.มันเป็นเพียงห้องเต็มไปด้วยนัก ชีววิทยาทางทะเล เถียงกันเรื่องแพลงก์ตอน
But the Ether Lily talks about is a catalyst for emotion.คือตัวเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์
Now, let's see how your Physiobiometric febble fitzer is functioning.คราวนี้ มาดูปฏิกริยาทางชีวของ ร่างกายคุณ... เฟ็บเบิลฟิตเซอร์กำลังทำงาน
For the famous marine biologist—ของนักชีววิทยาทางทะเลผู้ยิ่งใหญ่
He's gonna need a percutaneous reduction and internal fixation.เขาต้องการยาทางผิดหนัง และแผลในตัวผสานให้สนิท
The bottle of nail polish fell over and it just looked like it was bleeding.ขวดน้ำยาทาเล็บหก เลยดูเหมือนเลือด
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง
Owns a nail salon and always smells like methylmethacrylate.เป็นเจ้าของร้านทำเล็บ กลิ่นเธอก็เหมือนยาทาเล็บ
There's one at the aquarium in Lubbock and the marine biologist said we could stop by anytime.มีอยู่ตัวหนึ่งที่อควอเรี่ยมใน Lubbock และนักชีววิทยาทางทะเลบอกว่า เราสามารถหยุดเวลาไหนก็ได้
Chemical reactions involve change on two levels:ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงในสองระดับ
Who can give me an example of rapid chemical reaction?ใครยกตัวอย่างของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี อย่างรวดเร็วให้ครูฟังได้บ้าง
Explosions are the result of chemical reactions happening almost instantaneously.การระเบิดเป็นผลมาจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่เกิดขึ้นในทันที
What's infecting him is merely a chemical reaction to the raw laboratory ingredients, not the finished contagion.การติดเชื้อของเขา เป็นแค่ปฏิกิริยาทางเคมี ที่มีต่อสาร\ ที่เก็บไว้ในห้องแล็บนั่น ไม่ใช่เชี้อโรคที่ทำสำเร็จแล้ว
The clinical trials were supposed to be safe.การทดสอบยาทางคลีนิคนั้นปลอดภัย
Although he's scared, he's physically sound.ถึงแม้เขาจะตื่นกลัว แต่ปฏิกิริยาทางกายยังสงบมั่นคง
Oh, I was just, you know, going through my makeup clearing stuff out, old nail polishes and stuff.โอ๊ะ แม่แค่ ลูกรู้ เครื่องสำอางแม่ที่ขนออกมาน่ะ ยาทาเล็บอะไรพวกนี้
Dealer said Darby's cooking down by the streams.เด็กเดินยาบอกว่าดาร์บี้ ผลิตยาทางด้านใต้ของลำธาร
Your body isn't producing enough estrogen.ร่างกายของคุณไม่ทำปฎิกิริยาทางเคมีพอ ฮอร์โมนเอสโตรเจนกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
I love the smell of nail polish in the morning.ฉันชอบกลิ่นยาทาเล็บตอนเช้าจัง
From his tissues, it appears to cause a chemical reaction on the cellular level that both solidifies the water in his cells and emitted massive energy, which shattered the body.จากเนื้อเยื่อของเขา มันบอกถึงสาเหตุ ปฏิกริยาทางเคมี ที่ระดับกลุ่มเซลส์ กลายเป็นของแข็ง ทั้งในส่วนที่เป็นของเหลวในเซลส์
He wants his nail polish back.เขาต้องการน้ำยาทาเล็บคืน
There are five stages of psychosexual development:มีอยู่ 5 ขั้นตอนของการพัฒนา จิตวิทยาทางเพศ
Neither do I, but it's the social convention.ผมก็เหมือนกัน แต่มันเป็นมารยาทางสังคม
35 is not old. You that smelled too much polish.อายุ 35ยังไม่แก่หรอกนะยายสงสัยว่า เธอจะดมน้ำยาทาเล็บมากไป
We need Robert Fischer to have a positive emotional reaction to all this.เราจำเป็นต้องมีโรเบิร์ตฟิชเชอร์ที่จะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์เชิงบวกทั้งหมดนี้
Glee Clubbers, for you those of you whose hearing has not been damaged by massive doses of Acutane, listen up.เด็กๆ…คนที่ยังหูไม่พิการ เพราะยาทาสิว ฟังให้ดี
Booth has made a social contract with the marine biologist.บูธได้ทำสัญญาทางสังคม กับนักชีววิทยาทางทะเล ขอโทษ?
If you enter into a social contract with a marine biologist, you should know these things.คุณคบอยู่กับ นักชีววิทยาทางด้านทะเล คุณน่าจะรู้ดีนะ
And I've also studied biomedical illustration at American University.และฉันยังเรียนการแสดงภาพทาง ชีววิทยาทางการแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน
He was doing psychological ops overseas.เขาไปศึกษาจิตวิทยาทางเลือก ที่ต่างประเทศ
It's almost like someone spilled nail polish on the page.มันเหมือนมีคนทำยาทาเล็บหกใส่บนกระดาษ
A bodily reaction happens that sends it into the lungs.ปฏิกิริยาทางร่างกายที่เกิดขึ้น ส่งมันเข้าไปในปอด
It's a physical act. Like playing tennis.มันเป็นปฏิกริยาทางกาย เหมือนเล่นเทนนิส
You're right. It was an awesome exit pill. Zip!ถูกของเธอ มันคือยาทางออกสุดแนว บาย!
I can treat it here, by pill and injection, to keep it from growing.ผมสามารถรักษาคุณที่นี่ได้โดยการให้ยาทานและฉีดยา เข้าไปเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของลิ่มเลือด
There's always some physical reaction.มันก็เป็นปฏิกริยาทางกายภาย
I imagine John Watson thinks love's a mystery to me, but the chemistry is incredibly simple and very destructive.ผมจินตนาการว่า จอห์น วัตสันคงบอกว่าความรักเป็นเรื่องลึกลับสำหรับผม มันเป็นปฏิกริยาทางเคมีที่เป็นเหลือเชื่อ เรียบง่าย และเป็นอันตรายอย่างมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยาทา
Back to top