ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยับย่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยับย่อย*, -ยับย่อย-

ยับย่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยับย่อย (adv.) tally damaged See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยับย่อย
Back to top