ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มืออ่อนตีนอ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มืออ่อนตีนอ่อน*, -มืออ่อนตีนอ่อน-

มืออ่อนตีนอ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืออ่อนตีนอ่อน (v.) tired See also: exhaust, weary, wear out, fag Syn. หมดแรง, หมดกำลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มืออ่อนตีนอ่อน
Back to top