ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มืดมิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มืดมิด*, -มืดมิด-

มืดมิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืดมิด (v.) darkened See also: cloud up or over, blacken Syn. มืดมาก, มืดสนิท Ops. สว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
inky(อิง'คี) adj. ดำสนิท,ดำมืดมิด,คล้ายหมึก,เปื้อนหมึก, See also: inkiness n., Syn. black
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nightfall (n.) ช่วงเวลาก่อนมืดมิด See also: ช่วงเริ่มมืด Syn. dusk, evening
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As parties go, it was quiet, dark, and a little lame.ในขณะที่ปาร์ตี้ดำเนินไป มันก็เงียบสงัด มืดมิด และเห่ยนิดๆ
A no-daylight slam.มืดมิดไร้แสงแดด ซึ่งเหลืออยู่เพียง 3 แห่ง
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
But if a sheep eats the flower, in one moment, all the stars will go dark.แต่ถ้าแกะกินดอกไม้ไปแล้ว ดวงดาวทั้งหมดก็จะมืดมิด
It begins on a dark night where a dark man waits, with a dark purpose.มันเริ่มต้นในค่ำคืนที่มืดมิด ที่ซึ่งชายผู้ชั่วร้ายได้รอคอยพร้อมกับเจตนาอันชั่วร้าย
One heave, one super-human thrust, and the next moment he was free, swimming weightless in the dark sanctuary of space...ทันใดนั้น เขาก็ร่วงลงมา และถูกกลืนหายไปในอวกาศมืดมิด
I was terrified, alone in that darkness.ผมกลัวมาก เดียวดายในความมืดมิด
Ifthat's all you think about you'll be end up plunged into eternal darkness.เธอจะตกอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์
I would rather be that beast down there in the darkness of the sea.ฉันจะทำให้พวกมันจมลงในความมืดมิดของทะเล
Go back to the Shadow.กลับไปสู่ความมืดมิดซะ
He has fallen into Shadow.เขาได้ตกไปสู่ความมืดมิดแล้ว
He was taken by both Shadow and flame.เขาถูกพาไปโดยความมืดมิดและเปลวไฟ
In place of a Dark Lord, you would have a queen not dark but beautiful, and terrible as the dawn!แทนที่จะเป็นเจ้าแห่งความมืดมิด เจ้าจะได้เห็นราชินี... . .....
May it be a light for you in dark places when all other lights go out.มันจะเป็นแสงสว่างนำทางให้เจ้า ในที่ที่มืดมิด ..... เมื่อแสงอื่นๆ ได้ดับหายไป
And by the sixth day, that hole was as dark as my hatred for Dad's God.พอถึงวันที่หก ก้นหลุมก็ดูมืดมิด มืดมิดเช่นเดียวกับโทสะของผมต่อพระองค์
I!" Someone's watching over me!" !" I've seen that bright light!" " And it's shining on my destiny!"แม้มันจะไม่เป็นดังใจหวัง!" !" เมื่อฉันยืนอยู่ในความมืดมิด ฉันยังคงจะเชื่อ!" !" ฉันเคยเห็นแสงสว่างนั้น!" " และมันกำลังสาดส่องลงบนโชคชะตาของฉัน!"
If it's bright then dark you can't see anything.ถ้าหากมันสว่างแล้วค่อยมืดมิดลง คุณจะมองไม่เห็นอะไรเลย
What I hope for, Cloud... is to use this world as a ship to sail the darkness of space.สิ่งที่ชั้นหวังไว้น่ะรึ คลาวด์... คือการใช้ดาวดวงนี้เป็นเรือล่องไปยังอวกาศอันมืดมิด
For the last few days, the sky above darkens.หลายวันถัดไป ท้องฟ้าเริ่มมืดมิด
Oh, man. All the lights just went out.ให้ตายเถอะ อะไรจะมืดมิดขนาดนี้
Claws of black steel fur as dark night.กรงเล็บที่ดูราวเหล็กกล้าสีมะเมื่อม ส่งประกายในคืนมืดมิด
Their beauty is their curse for the old wretches have the needs of men and souls as black as hell.... และจิตใจที่มืดมิดราวนรก ภาวนาแด่สายลม สปาร์ทาจักพินาศ
For unless I miss my guess we're in for one wild night.ตามืดมิดราวราตรี ตะไบฟันเป็นคมเขี้ยว
Those behind cry, "Forward!"เกณฑ์มาแนวหน้าจากซอก มืดมิดในจักรวรรดิ์เซอร์สิส
From the darkest depths of outer space came an evil no man could predict.จากนอกจักรวาลอันมืดมิด มาสู่ปีศาจเกินกว่ามนุษย์จะคาดเดาความร้ายกาจ
Beware the blackness of the day.ระวังความมืดมิดแห่งกลางวัน
In the dark, the mind has no leash.ในความมืดมิด จิตซัดส่ายไร้การควบคุม
The black night is broken by the dawning of the light of global peace.ถึงเวลา ที่ราตรีมืดมิดจะยุติลง ด้วยแสงสว่างแห่งสันติภาพของโลก ถึงเวลา ที่ราตรีมืดมิดจะยุติลง ด้วยแสงสว่างแห่งสันติภาพของโลก
A shining jewel in a vast, dark universe.อัญมณีที่เปล่งประกายในจักรวาลที่มืดมิด และกว้างใหญ่ไพศาล
They were meant to remain in the silent shadows,keeping their secrets.พวกเขาควรจะอยู่ใต้ความมืดมิดที่เงียบสงบนั้นต่อไป ปกปิดความลับ
Behind these eyes one finds only blackness, the absence of light.ภายใต้ดวงตา สิ่งเดียวที่หาเจอคือความมืดมิด การขาดซึ่งแสง
There's a hole in the world like a great black pit...โลกนี้ยังมีหลุม หลุมที่ลึกและมืดมิด
There's a hole in the world like a great black pit...ในโลกนี้มีหลุม เป็นหลุมใหญ่ที่มืดมิด
Now you're alone in the darkness... and the darkness begins to disappear.ตอนนี้มีคุณเพียงลำพัง ในความมืดมิด... และความมืดกำลังจะหายไป
And in the dream I knew that he was goin' on ahead... and that he's fixin to make a fire somewhere out there in all that dark and all that cold.และในความฝัน ผมรู้ว่า พ่อกำลังเดินทางล่วงหน้าไป.. และพ่อกำลังจะก่อกองไฟอยู่ที่ไหนสักที่ ท่ามกลางความมืดมิดและเหน็บหนาว
# Throw out the lifeline across the dark wave #โยนสายช่วยชีวิตออกไปท่ามกลางคลื่นอันมืดมิด
"that every man must make back to the womb, the dark crucible that hatched him."นั่นคือผู้ชายทุกคนจะต้องทำการกลับคืนสู่ครรภ์มารดา มดลูกอันมืดมิดที่ให้กำเนิดพวกเขา
So heroic in manner, he appeared so valiant in word... no one could ever guess at the darkness... lurking in the black heart of Sir Romulus Turnbull.เปรียบดังวีรบุรุษ เขาช่างกล้าหาญหาคำใดมาเปรียบเปรยไม่ ไม่มีผู้ใดสามารถคาดเดาได้ในความมืดมิด ที่ซ่อนลึกภายในใจทมึฬ ของเซอร์ โรมูลัส เทิร์นบัล
I can become again the man who once crossed the Surrey park... at dusk in my best suit, swaggering on the promise of life.ผมสามารถกลับมาเป็นคนนั้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความมืดมิด ในสวนเซอเรย์ เข้ามามีบทบาทในคำมั่นสัญญาของชีวิต
That would really be a journey so dark and lonely as to be beyond all imagination.มันคงจะเป็น... ...การเดินทางในความมืดมิดอันแสนโดดเดี่ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มืดมิด
Back to top