ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีอันจะกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีอันจะกิน*, -มีอันจะกิน-

มีอันจะกิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีอันจะกิน (v.) be rich See also: be wealthy Syn. ร่ำรวย, มีเงินทอง, มีเงินมีทอง Ops. ยากจน, จน, ขัดสน
มีอันจะกิน (adj.) rich See also: well off, well to do, wealthy, moneyed, prosperous Syn. ร่ำรวย, มีเงินทอง, มีเงินมีทอง Ops. ยากจน, จน, ขัดสน
English-Thai: Nontri Dictionary
WELL-TO-well-to-do(adj) มีทรัพย์,ร่ำรวย,มีอันจะกิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bourgeoisกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง, ผู้มีอันจะกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a condition that affects children who come from wealthy homes.ที่มีผลต่อเด็กที่มาจากบ้านที่มีอันจะกิน
Imitating a Robin Hood figure who robs government offices and wealthy merchants' homes.การเลียนแบบสัญญลักษณ์โรบินฮูดที่ขโมยของจากบ้าน ข้าราชการและคหบดีผู้มีอันจะกิน
I was just trying to feed hungry foodies.ผมแค่พยายามจะช่วยผู้ที่ไม่มีอันจะกิน
Passengers from the Marina, they'd be young, educated, well-to-do.ผู้โดยสารจากมาริน่า พวกเขาอายุน้อย มีการศึกษา มีอันจะกิน
You know, every so often some poor sap...คุณรู้มั้ย บ่อยครั้งที่พวกคนไม่มีอันจะกิน
You know, I'm finding that often people with the least to give are the most generous.รู้ไหม ผมพบอยู่บ่อยๆ ว่า คนที่ให้น้อยที่สุด คือคนที่มีอันจะกินที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีอันจะกิน
Back to top