ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มอบหมายให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มอบหมายให้*, -มอบหมายให้-

มอบหมายให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบหมายให้ (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่
English-Thai: HOPE Dictionary
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate,appoint, attribute)
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
trust fundn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล,เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trust moneyn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล,เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ
Monopoly การผูกขาด อุตสาหกรรมใดที่มีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว ในท้องตลาดเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องตลาด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด การผูกขาดอาจยืนยงอยู่ได้ ในช่วงเวลาที่ห้ามหน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐอาจสงวนสิทธิ การผลิตไว้เองหรือมอบหมายให้หน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commit (vt.) มอบหมายให้ See also: ให้รับผิดชอบ Syn. consign, entrust
consign to (phrv.) มอบหมายให้ See also: มอบความไว้วางใจให้, ส่งมอบให้ดูแล Syn. commit to
intrust to (phrv.) มอบหมายให้ Syn. entrust to
assign to (phrv.) มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice) See also: กำหนดให้
delegate to (phrv.) มอบหมายให้เป็นตัวแทน See also: ให้แทน Syn. depute to
depute to (phrv.) มอบหมายให้เป็นตัวแทน See also: ให้แทน Syn. delegate to
trustee (n.) ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Honor this was a covert operation and no official orders were given.มอบหมายให้คุณทำภาระกิจซึ่งคุณได้ทำไปแล้ว ใต้เท้าครับ มันเป็นปฎิบัติการณ์ลับ ย่อมไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการ
Committed a string of ritual murders.มอบหมายให้ฆาตกรต่อเนื่อง
Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded!Agent Mulder ฉัน... . Dana Scully ฉันได้รับมอบหมายให้มาทำงานกับคุณ
This task was appointed to you.ภารกิจนี้ได้ถูกมอบหมายให้กับเจ้าแล้ว
Chief, you have to put me back on the case.สร้างความเสียหายให้กับรีเวอร์ตั้น หัวหน้า คุณต้องมอบหมายให้ ผมกลับทำคดีนี้
Originally assigned to handle livestock.จากตอนแรกที่ถูกมอบหมายให้ทำปศุสัตว์
Each of them given a golden egg to protectแต่ละตัวได้รับมอบหมายให้เฝ้าไข่ทองคำ
I'm instructed to inform you that you have been convicted by special tribunal and that unless you are ready to offer your cooperation, you are to be executed.ผมได้รับมอบหมายให้แจ้งคุณว่า ศาลได้พิพากษาให้... ...ประหารชีวิตคุณทันที หากคุณไม่ให้ความร่วมมือ
47 regimen of the infantry was ordered to charge and they committed gyokusai (to all die fighting) gyokusai...?กองทหารราบที่ 47 ได้รับคำสั่งให้เข้าโจมตี และพวกเขาได้รับมอบหมายให้พลีชีพ
Prince Ju-Mong is in charge of separating the refugees from the people.องค์ชายจูมงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แยกพวกอพยพ ออกจากราษฎร
Dae-So would give you that responsibility of extradition?แดโซจะมอบหมายให้เจ้าส่งผู้อพยพกลับงั้นหรือ
I have been given authority over this matter. What is it that you demand?ข้าได้รับมอบหมายให้มาจัดการเรื่องนี้ ท่านต้องการอะไร?
He charged me to stop Robert Langdon.ท่านมอบหมายให้ผม หยุด โรเบิร์ต แลงดอน
I want you to know I am committed to this process.ฉันอยากให้คุณรู้ ฉันถูกมอบหมายให้ ทำภารกิจนี้
That man commissioned the murder of my sister.เขาได้รับมอบหมายให้มาฆ่าพี่สาวผม
Six people assigned to this case know the name of Sylar.มีแค่ 6 คนเท่านั้นที่ถูกมอบหมายให้ทำงานเคสนี้ รู้จักชื่อนไซลาร์ด้วยเหรอ
I delegated the meth lab situation to you.ผมมอบหมายให้คุณจัดการสถาการณ์นี้
I HAVE A TASK FOR YOU.ฉันมีงานมอบหมายให้เธอ
I've accomplished the task you gave me, Your Majesty!หม่อมฉันได้ทำงานที่พระองค์มอบหมายให้หม่อมฉันสำเร็จแล้วพะยะค่ะ ฝ่าบาท!
Your father is slated for big responsibilities. You, as his only son, should assist him, right?พ่อของเธอได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหญ่ เธอดป็นลูกชายคนเดียวของท่าน สมควรช่วยท่านถึงจะถูก
Who did he appoint him?ทำไมเค้าต้องมอบหมายให้มัน?
[I admit that I've been watching you][ฉันได้รับมอบหมายให้ติดตามดูเธอ]
You know, I was thinking, when your father approached me about doing this,นายรู้มั๊ย ฉันคิดอะไร เมือพ่อคุณมอบหมายให้ฉันทำเรื่องนี้
Uh, three months ago she was tasked To infiltrate the east coast representatives3 เดือนก่อน เธอได้รับ มอบหมายให้แฝงตัวเข้ากลุ่ม
Well,I've been assigned to work with you today.ฉันเพิ่งได้รับมอบหมายให้มาทำงานกับคุณวันนี้
All our battle groups will be reassigned to guard our supply convoys.หน่วยรบทุกหน่วยของเรา จะต้องถูกมอบหมายให้ไปคุ้มกันกองยานลำเลียง
The Chelsea's been commissioned to serve in the United States Navy.เรือเซลซีได้รับมอบหมายให้รับใช้กองทัพเรือสหรัฐฯ
The king has secured for you, a position in the queen's household.พระราชาได้มอบหมายให้เจ้า ไปรับใช้ในที่พำนักของราชินี
Steven Packer has appointed someone else to take over the harbor construction.สตีเวน เพ็กเกอร์ ได้มอบหมายให้ใครบางคน เข้าควบคุมการก่อสร้างที่ท่าเรือ, แล้ว
That's why Prof. Nikaido entrusted Watari with this virus and destroyed the only antidote he developedดังนั้นดอกเตอร์นิไคโดะ จึงมอบหมายให้วาตาริเก็บรักษาไวรัสหลอดนี้เอาไว้ และทำลายเพียงแค่ยาต้านไวรัสที่เขาคิดค้นขึ้นมา
[ Narrator ] The box was entrusted to the first mayor... who was to pass it on to her successor.กล่องได้ถูกมอบหมายให้กับนายยกเทศมนตรี... ผู้ซึ่งได้ส่งมอบกล่องนั้นผ่านไปยัง ผู้ร่วมสึบตำแหน่งของนาง
I just hope I don't get assigned some useless job.ผมหวังว่าคงจะไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน ที่ไม่มีคนอยากทำนะ
He was assigned to retrieve Scylla once it went missing.เขาได้รับมอบหมายให้ไปเอา scylla กลับมา เมื่อตอนที่มันหายไป
Got another assignment for you.มีอย่างอื่นมอบหมายให้คุณ
We've been assigned to this office.ถูกมอบหมายให้มาทำหน้าที่ที่นี่ครับ
And Homeland Security, for whom I consult, has assigned me to review Fringe division.กระทรวงความมั่นคง ที่ผมให้คำปรึกษาอยู่ จึงมอบหมายให้ผมมาตรวจสอบแผนกฟรินจ์
Guarding the holocrons is one of the most important duties a Jedi can be given, Ahsoka.อารักขาโฮโลครอน เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญที่สุด ที่เจไดคนหนึ่งจะสามารถ ถูกมอบหมายให้ทำได้ อาโซก้า
Agent Evans, I have been assigned to you.เจ้าหน้าที่อีวานส์ ผมมีเรื่องมอบหมายให้คุณทำ
Give yourself over. Commissioned by President Stone.ปล่อยตัวตามสบาย ประธานาธิบดีจะมีงานมอบหมายให้ทำ
You've been assigned to our work detail.คุณได้รับมอบหมายให้ดูรายละเอียดการทำงานของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มอบหมายให้
Back to top