ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มอบหน้าที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มอบหน้าที่*, -มอบหน้าที่-

มอบหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบหน้าที่ (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
English-Thai: Nontri Dictionary
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put on (phrv.) มอบหน้าที่ See also: มอบหมายให้
reassign (vt.) มอบหน้าที่ให้ใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can choose the alarm system for the house, improved security for the gate.มอบหน็าที่ให้คุณเลือกระบบ รปภ.
One more simulation, then I may have to go to war.มอบหน้าที่ให้มากขึ้น
But I'm giving you this account because I think you're the right man for the job.ผมมอบหน้าที่ให้เพราะเห็นว่าคุณเหมาะกับงานนี้
I can give that job to Na-Ru so you can rest.ข้าจะมอบหน้าที่นี้ให้แก่นารุ ดังนั้นเจ้าไปพักผ่อนเถอะ
I got you temporarily assigned.ฉันมอบหน้าที่ให้ชั่วคราว
So, what do you think?ที่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับคนที่ถนัดกว่า
It's the goddamn wild West. You put me in charge. I'm calling.เเม่งนี้มันสงครามชัดๆ นายมอบหน้าที่นี้ให้ฉันแล้ว ฉันจะโทรตามกำลังเสริม
I'll leave this in your capable hands.ผมขอมอบหน้าที่ให้กับคุณ
If you want me out, just tell beckman and she will reassign me.ถ้าคุณอยากให้ฉันออก ก็ไปบอกแบคแมนได้เลย เธอจะได้มอบหน้าที่ใหม่ให้ฉัน
He's not the same man I put in charge back then.เขาไม่ใช่คนเดิม คนที่ฉันเคยมอบหน้าที่ให้
We have a procreation mandate to bump up the population by the end of the year.เราได้รับมอบหน้าที่ ให้เพิ่มจำนวนประชากร โดยสิ้นปีจะต้องมี
Finally, there's a kid named Abed who makes movies at my community college, and to him I leave the task of creating a video tribute of my life.สุดท้าย มีหนุ่มคนนึงชื่ออาเบด ที่ชอบทำหนังที่วิทยาลัยชุมชนของผม และสำหรับเขา ผมขอมอบหน้าที่ทำวิดีโอรำลึกถึงผมไว้ให้
Plus, you'd be overseeing every case in the office, so you'd need to reassign all your day-to-days,บวกกับ คุณทำผลงานได้โดดเด่นทุกคดี ในสำนักงานนี้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมอบหน้าที่ใหม่ ทั้งหมดของคุณวันต่อวัน
To seek refuge with our enemy.ฉะนั้นท่านจึงมอบหน้าที่เจรจาให้ข้า
So, let's give it up for Sam.ดังนั้น ขอมอบหน้าที่นี้ให้กับแซม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มอบหน้าที่
Back to top