ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภูมิลำเนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภูมิลำเนา*, -ภูมิลำเนา-

ภูมิลำเนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูมิลำเนา (n.) native habitat See also: native district, domicile Syn. บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
ภูมิลำเนาเดิม (n.) hometown See also: domicile by birth Syn. ถิ่นฐาน, รกราก, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
domicil(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
domicile(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
expatriate(vt) ย้ายภูมิลำเนา,เนรเทศ,อพยพไปอยู่ต่างประเทศ
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
domicil; domicileภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domicileภูมิลำเนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domicileภูมิลำเนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
country (n.) ภูมิลำเนา See also: ถิ่นที่อยู่ Syn. homeland, native
come (vi.) มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด) See also: เกิดใน Syn. issue, emanate, arise, originate, appear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And yes. You are transferred back to your home town.ใช่ คุณถูกย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม
Ramon Sanchez, formerly of Oklahoma, is actually...ราโมน ซานเชส ภูมิลำเนาโอกลาโฮมา จริงๆ แล้วคือ
The witnesses in Rome also attest the will grants the family domicile in Rome and the villa here in Capua.พยานในกรุงโรม ยังยืนยัน ทุนจะ ภูมิลำเนาของครอบครัวในกรุงโรม และวิลล่าที่นี่ในปัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภูมิลำเนา
Back to top