ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาพยนตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาพยนตร์*, -ภาพยนตร์-

ภาพยนตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาพยนตร์ (n.) silver screen See also: film, movie, cinema Syn. หนัง
ภาพยนตร์ (n.) movie See also: film
ภาพยนตร์จีน (n.) Chinese film See also: Chinese movie
ภาพยนตร์ตลก (n.) comedy film See also: comedy movie
ภาพยนตร์ลามก (n.) pornographic film/movie
ภาพยนตร์โทรทัศน์ (n.) TV movie
English-Thai: HOPE Dictionary
motion picture n.ภาพยนตร์
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย
celluloid(เซล'ลูลอยดฺ) n. วัตถุใสที่ใช้ทำฟิล์มภาพยนตร์ ฟิล์มเอกซเรย์ ของเด็กเล่นและอื่น ๆ
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
cine(ซิน'นี) n. โรงภาพยนตร์,ภาพยนตร์
cinecolor(ซินนีคัล'เลอะ) n. ภาพยนตร์สี
cinecolour(ซินนีคัล'เลอะ) n. ภาพยนตร์สี
cinema(ซิน'นะมา) n. ภาพยนตร์,โรงภาพยนตร์, See also: cinematic adj.
cinematographn. เครื่องฉายภาพยนตร์,กล้องถ่ายภาพยนตร์.
cinepanoramicn. ภาพยนตร์จอกว้างเต็มจอ
cineraman. ภาพยนตร์สามมิติจอกว้าง
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
drive-in(ไดรฟ'อิน) n. โรงภาพยนตร์ธนาคารที่ลูกค้าเอารถเข้าจอดชมหรือจอดรับจ่ายเงินได้
featuretten. ภาพยนตร์นิทานสั้น ๆ
film(ฟิล์ม) n. ฟิล์ม,เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มภาพยนตร์,ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม,ถ่ายภาพยนตร์,ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม
film clipส่วนตัดต่อของภาพยนตร์
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
grip(กริพ) n. การจับ,การยึด,การกำ,กำลังยึดจับ,ความสามารถในการเข้าใจ,วิธีการจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,เครื่องดาม,ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน,อาการปวดเกร็ง,ไข้หวัดใหญ่,ภาพยนตร์,โทรทัศน์. -come to grips with เผชิญ,พบ. vi. ยึดมั่น,เข้าใจ., See also: grip
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
kino(คี'โน) n. โรงภาพยนตร์,โรงหนัง
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
newsreel(นิวซ'รีล) n. ภาพยนตร์ข่าว
oscar(ออส'เคอะ) n. รางวัล ผลงานดีเด่นของวงการภาพยนตร์ในอเมริกา
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
preview(พรี'วิว) n. การชมก่อน,การแสดงก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง,สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน,ดูก่อน,แสดงก่อน., See also: previewer n., Syn. prevue
recordist(รีคอร์ด'ดิสทฺ) n. เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง (โดยเฉพาะฟิล์มภาพยนตร์)
scenario(ซิแน'ริโอ,ซินา'ริโอ) n. บทภาพยนตร์,บทถ่ายภาพยนตร์,โครงการ,แผนการ,บทละคร. pl. scenarios, Syn. script,plot
scenarist(ซิแน'ริสทฺ) n. นักเขียนบทภาพยนตร์
scene(ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ), Syn. view,landscape,setting,display,s
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
screen landn. โลกภาพยนตร์,วงการภาพยนตร์
screening(สครีน'นิง) n. การปกคลุม,การป้องกัน,การร่อน,การฉายภาพยนตร์,การติดม่าน,การติดฉาก,screenings เศษที่ติดตะแกรงร่อน,แผ่นตาข่าย,แผ่นตะแกรง,สิ่งที่เป็นตาข่าย
screenplay(สครีน'เพล) n. บทภาพยนตร์,ภาพยนตร์
screenwriter(สครีน'ไรเทอะ) n. ผู้เขียนบทภาพยนตร์
serial(เซีย'เรียล) n. สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งตีพิมพ์,ที่ต่อเนื่องกัน,ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอน ๆ adj. พิมพ์ต่อเนื่องกัน,ตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ (รายปักษ์,เดือน,ครึ่งเดือน...) ,เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าว,เป็นลำดับ,เป็นตอน ๆ, See also: serially adv.
shocker(ชอค'เคอะ) n. ผู้ที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,ผู้เขย่าขวัญ,สิ่งที่เขย่าขวัญ,สิ่งตีพิมพ์ที่เขย่าขวัญ,ภาพยนตร์เขย่าขวัญ,สิ่งที่เลวมาก
show businessn. ธุรกิจการบันเทิง (ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุเป็นต้น)
English-Thai: Nontri Dictionary
cinema(n) ภาพยนตร์,หนัง,โรงภาพยนตร์,โรงหนัง
film(n) เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,ฟิล์ม,ภาพยนตร์,ฝ้า
filmdom(n) วงการภาพยนตร์,โลกภาพยนตร์,โลกมายา
filmy(adj) มีเยื่อบาง,คลุมด้วยฟิล์ม,เกี่ยวกับภาพยนตร์,เยิ้ม,อย่างเลือนๆ
MOTION motion picture(n) ภาพยนตร์,หนัง
movie(n) ภาพยนตร์,หนัง
picture(n) ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพยนตร์,สถานการณ์,ภาพพจน์
playhouse(n) ห้องเด็กเล่น,โรงละคร,โรงภาพยนตร์
preview(n) การชมก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การแสดงก่อน
projector(n) เครื่องฉายภาพยนตร์,เครื่องฉายสไลด์,ผู้วางแผน
screen(n) จอ,ฉากกั้น,ม่าน,ที่กำบัง,เครื่องปกปิด,ภาพยนตร์
screenplay(n) บทหนัง,บทภาพยนตร์
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์
show(n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์
studio(n) ห้องทำงาน,ห้องศิลปะ,สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cineangiographyการถ่ายภาพยนตร์หลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Horror filmsภาพยนตร์เขย่าขวัญ [TU Subject Heading]
Motion pictureภาพยนตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Newsreelsภาพยนตร์ข่าว [TU Subject Heading]
Superhero filmsภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ [TU Subject Heading]
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Cinematographyการถ่ายภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Coyoteโคโยตี้, โคโยตี้ หมายถึง การเต้นรำท่าทางยั่วยวนที่ผู้เต้นคิดท่าเอง และอาจหมายถึงผู้หญิงสาวที่หารายได้จากการเต้นรำดังกล่าวด้วยคำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า c-o-y-o-t-e (ซี-โอ-วาย-โอ-ที-อี)อ่านออกเสียงไม่เหมือนกับในภาษาไทย คือแบบอังกฤษออกเสียงว่า คอยโย้ต หรือ แบบอเมริกันออกเสียงว่า คายโยตี้ ซึ่งมีความหมายว่า หมาป่าชนิดหนึ่ง คำนี้แรกเริ่มเป็นคำในภาษาอินเดียนแดงเผ่านะว้าทึ่ล (Nahuatl) ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศเม็กซิโก ออกเสียงว่า คอ-ยอ-ตึ้ล แปลว่า สุนัขร้องเพลง ภาษาสเปนถิ่นเม็กซิโกยืมคำนี้มาใช้ และภาษาอังกฤษในอเมริกายืมมาจากสเปนอีกต่อหนึ่ง ความหมายก็เปลี่ยนไปจากสุนัขร้องเพลง เป็นหมาป่า เข้าใจว่าคำ โคโยตี้ ในภาษาไทยมาจากชื่อภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง “Coyote Ugly” (โค-โย-ตี้-อั๊ก-ลี่) [ศัพท์วัยรุ่น]
Feminist film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ชีวิตสตรี [TU Subject Heading]
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Little buddha (Motion picture)พระพุทธเจ้ามหาศาสดา--โลกลืมไม่ได้ (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Multiplex theatersโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ [TU Subject Heading]
Silent film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ [TU Subject Heading]
Villains in motion picturesตัวโกงในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Voyeurism in motion picturesความรู้สึกกำหนัดจากการแอบมองในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Posterโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
celluloid (n.) ภาพยนตร์ Syn. cinema, film
feature (n.) ภาพยนตร์
film (n.) ภาพยนตร์ See also: หนัง, ฟิล์มถ่ายภาพ, ฟิล์มถ่ายรูป, ฟิล์มหนัง Syn. motion picture, movie, cinema, flick
motion picture (n.) ภาพยนตร์ Syn. moving picture, cinema
movie (n.) ภาพยนตร์ See also: หนัง Syn. motion picture
movies (n.) ภาพยนตร์
moving picture (n.) ภาพยนตร์ Syn. motion picture
photoplay (n.) ภาพยนตร์ Syn. film, motion picture
picture (n.) ภาพยนตร์ See also: หนัง Syn. cinema, film, motion picture, movie
pictures (n.) ภาพยนตร์ Syn. movies
silver screen (n.) ภาพยนตร์ Syn. cinema
flick (n.) ภาพยนตร์ (แสลง) See also: หนัง Syn. motion picture
golden oldie (n.) ภาพยนตร์ / ดนตรีในอดีตซึ่งยังเป็นที่นิยมต่อมาถึงปัจจุบัน
romp (n.) ภาพยนตร์ หนังสือหรือการละเล่นที่สนุกสนาน (คำไม่เป็นทางการ)
newsreel (n.) ภาพยนตร์ข่าว
rush (n.) ภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อ
remake (n.) ภาพยนตร์ที่สร้างใหม่
documentary (n.) ภาพยนตร์สารคดี
Star Wars (n.) ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
biopic (n.) ภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวประวัติคน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I prefer to watch movies in a cinemaฉันชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์มากกว่า
Did you arrive at the theater early?คุณไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Inside the shopping mall you can find music, movies, furniture, food, cars, real estate, souvenirs and more from all over the globe, just like in the real world.ในห้างสรรพสินค้าที่นี่ คุณสามารถหาดนตรี ภาพยนตร์ เฟอร์นิเจอร์ อาหาร รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ของที่ระลึก ได้จากทั่วโลก เหมือนกับโลกแห่งความจริงค่ะ
My name ain't Snoop Dogg in this... (BLEEPING) movie, man!ชื่อของฉันไม่ได้ Snoop Dogg ในการนี​​้ ... ภาพยนตร์ (ป๊อด) ชาย!
This 3-D's amazing.ภาพยนตร์ 3 มิตินี่เจ๋งจริง!
Film animated film family oriented film;ภาพยนตร์, หนังการ์ตูน, หนังครอบครัว
"motion pictures, video games,ภาพยนตร์,วิดีโอเกมส์,
Why are outdoor movies always so violent?ภาพยนตร์กลางแจ้งทำไม ต้องรุนแรงเสมอเพื่ออะไร
Movies and weapons are both the fruits of scientific technology.ภาพยนตร์กับอาวุธล้วนเป็นผลผลิตของวิทยาศาสตร์
In celebrity news, The Richmond Valentine movie premiered in Hollywood, last night.ภาพยนตร์ของริชมอนด์ วาเลนไทน์ เปิดฉายรอบแรกที่ฮอลลีวูดเมื่อคืนนี้
Cinema is the marvelous and the mysterious rolled into one.ภาพยนตร์คือสิ่งที่น่าิพิศวง และแสนลึกลับ ม้วนเข้าด้วยเป็นเนื้อเดียวกัน
Well, the movie opened in 1952.ภาพยนตร์ฉายตอนปี 1952.
The PR video will be ready next week.ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์จะเสร็จในอาทิตย์หน้า
My documentary.ภาพยนตร์สารคดีของฉันไง
Because while movies may be wonderful in black and white... when it comes to relationships... there's a whole range of colors and options to explore.ภาพยนตร์อาจจะคลาสสิกด้วยภาพขาวดำ แต่เมื่อเป็นความสัมพันธ์ มันยังมีสีสันหลากหลายให้เราได้ค้นหา
Movie Encoded By cool guyภาพยนตร์เข้ารหัสโดยผู้ชายที่เย็น
To do an educational film.ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
"Casa erotica IV", a tale of two latin beauties...ภาพยนตร์เรื่อง "Casa erotica iv" เรื่องราวของสองสาวลาติน
# Help me, help meภาพยนตร์เรื่องนี้มีความมุ่งมั่นกราบ ความทรงจำของ นาย อีเลียส ฮาว
This film is based on a true event that took place at a burger shop in Seoul near US Army base.ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ที่ร้านเบอร์เกอร์ในกรุงโซลใกล้ๆ กับฐานทัพอเมริก
This film is a rough cut version of that material.ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเวอร์ชั่น ซึ่งตัดต่อมาหยาบๆจากความยาวทั้งหมด
Second favorite romantic movie?ภาพยนตร์โรแมนติคที่ชอบเรื่องที่ 2 ?
The movies nowadays, that's the trouble.ภาพยนตร์ในปัจจุบันที่เป็นปัญหา
If you had to sort out all that junk, like that thing with the movies.ถ้าคุณมีการจัดเรียงออกขยะทั้งหมดว่าเหมือนสิ่งมีภาพยนตร์ที่
He claimed he was at the movies, yet he couldn't remember the names of the films he saw or who played in them.เขาอ้างว่าเขาเป็นที่ภาพยนตร์ แต่เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์ที่เขาเห็นหรือผู้ที่เล่นในพวกเขา
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่
Every word of this film is written in pencil in my own handwriting.ทุกคำพูดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ถูกเขียนด้วยดินสอเขียนด้วย ลายมือของตัวเอง ฉันเป็นหนี้ฉันแนะนำให้กับ งานศิลปะของสงคราม
A month ago he bought the movie rights to this book, a best-seller.เดือนที่ผ่านมาเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไปกับหนังสือเล่มนี้ผู้ขายที่ดีที่สุด
It's from Johnny. He's starring in that new film.มันมาจากจอห์นนี่ เขานำแสดงในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่
"was the title of a 1950s movie starring jayne mansfield?""เป็นชื่อภาพยนตร์ในปี 1950" "นำแสดงโดย Jayne Mansfield"
It was at a closed showing of a foreign film.มันอยู่ที่การแสดงปิดของภาพยนตร์ต่างประเทศ
You can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer.คุณสามารถเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์ในอัมสเตอร์ดัมและซื้อเบียร์
This time it's not about movies or books.คราวนี้ ไม่ใช่เรื่องภาพยนตร์หรือหนังสือ
(Door closes as film dialogue continues)(ปิดประตูการเจรจาเป็นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง)
We've already sold the film rights to his new book... as well as publication rights in eighteen languages...เรากำลังขายลิขสิทธิ์หนังสือเล่มใหม่ของเขา ให้กับบริษัทภาพยนตร์ อีกทั้งลิขสิทธิ์ในการแปลอีกสิบแปดภาษา
Sounds like some slasher movie.สาธารณรัฐโคลัมเบีย เสียงเหมือนบางภาพยนตร์
Original Story and Screenplay by Hayao Miyazakiเรื่องราวต้นฉบับและ บทภาพยนตร์โดย Hayao Miyazaki
A Studio Ghibli Filmสตูดิโอจิบลิ ภาพยนตร์
Tonight we present the classic: "Show Me the Way to Go Home".คืนนี้เสนอภาพยนตร์อมตะ "ทางเก่าถิ่นเกิด"
It means: appear in 5 films.มันก็คือเงินที่ใช้ในภาพยนตร์ 5เรื่อง
Since she'll be 18 years old on the 1st, don't schedule the shooting before that.ตั้งแต่เธอ อายุ 18ปี ใน 1วัน ก็ไม่มีเวลาเลย การถ่ายภาพยนตร์ก่อนหน้านั้น

ภาพยนตร์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
映画[えいが, eiga] Thai: ภาพยนตร์ English: film
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน) English: title
画面[がめん, gamen] Thai: จอภาพ (ทีวี หรือ ภาพยนตร์) English: terminal screen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาพยนตร์
Back to top