ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

movies

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *movies*, -movies-

movies ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
movies (n.) ภาพยนตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
movies(มู'วีซ) n.,pl. ภาพยนต์,การฉายภาพยนต์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moviesภาพยนต์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คืนจอ (v.) return to movies screen See also: come back
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I prefer to watch movies in a cinemaฉันชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์มากกว่า
Let's go to the movies tonight!พวกเราไปดูหนังคืนนี้กันเถอะ
I usually enjoy seeing moviesปกติฉันชอบดูหนัง
I've been to the moviesฉันไปดูหนังมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think it's clear the boy never went to the movies that night.ฉันคิดว่ามันเป็นที่ชัดเจนเด็กไม่เคยไปดูหนังในคืนนั้น
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา
The boy couldn't remember the movies because he wasn't there.เด็กจำไม่ได้ดูหนังเพราะเขาไม่ได้มี
I'll bet you $5,000 /'d remember the movies I saw.I'll bet you $5,000 /'d remember the movies I saw.
She went to the movies with him. She stayed out late.เธอไปดูหนังกับเขา เธออยู่ออกมาช่วงปลายเดือน
Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same.Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same.
Do you like movies about gladiators?เธอชอบดูหนังเกี่ยวกับจระเข้มั้ย
Twenty years I've gone to movies and never saw a kiss.20 ปีมาแล้วที่ฉันมาดูหนัง ไม่เคยเห็นจูบกันสักทีเลย.
You know, when you think of prison you get pictures in your mind... of all those old movies with rows of guys behind bars.รู้อะไรไหม เวลาคิดถึงในคุก คุณจะมีภาพในหัว แบบในหนังเก่าๆ คนยืนต่อแถวรับอาหาร
I'm taking him to the movies tonight after work.ชั้นมาทำอะไรที่นี่เนี่ย
He was looking forward to going to the movies with his father.ก้นชั้นมันก้อใหญ่ กระดาษมันไม่พอปูรองอ่ะ ยังไงก้อเถอะ นายเอาไปรองก้นไม่ได้นะ -ทำไมวันนี้ทำตัวแปลกๆงี้อ่ะ
Take her to the movies like a normal person.พี่ก็พาเธอไปดูหนัง เหมือนคนอื่นๆไม่ได้เหรอ

movies ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影视[yǐng shì, ˇ ㄕˋ, 影视 / 影視] movies and television
动漫[dòng màn, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄢˋ, 动漫 / 動漫] cartoons (movies)
爱玛沃特森[Ài mǎ Wò tè sēn, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, 爱玛沃特森 / 愛瑪沃特森] Emma Watson (1990-), Hermione in the Harry Potter movies
汇映[huì yìng, ㄏㄨㄟˋ ˋ, 汇映 / 彙映] joint screening; consecutive screening of collection of movies
影坛[yǐng tán, ˇ ㄊㄢˊ, 影坛 / 影壇] moviedom; the world of movies; film circles
银坛[yín tán, ˊ ㄊㄢˊ, 银坛 / 銀壇] moviedom; the world of movies; film circles
银海[yín hǎi, ˊ ㄏㄞˇ, 银海 / 銀海] moviedom; the world of movies; film circles
电影界[diàn yǐng jiè, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄐㄧㄝˋ, 电影界 / 電影界] moviedom; the world of movies; film circles
影音[yǐng yīn, ˇ , 影音] recorded media (CD and DVD); sound and movies

movies ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies
特典映像[とくてんえいぞう, tokuten'eizou] (n) bonus footage (e.g. behind-the-scenes interviews), such as that included on DVDs of movies, television programs, etc.
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used
銀幕[ぎんまく, ginmaku] (n) silver screen (movies)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
内容評価制度[ないようひょうかせいど, naiyouhyoukaseido] content rating system (for TV, movies)

movies ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูหนัง[v. exp.] (dū nang) EN: go to the movies FR: regarder un film ; voir un film
พาไปดูหนัง (พา...ไปดูหนัง)[v. exp.] (phā ... pai) EN: take s.o. to the movies FR: emmener qqn au cinéma
พาไปโรงหนัง (พา...ไปโรงหนัง) [n. exp.] (phā ... pai) EN: take … to the movies FR: emmener au cinéma

movies ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kino {n} | ins Kino gehenmovies; motion-picture theater; movie theater [Am.] | to go to the movies (pictures)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า movies
Back to top