ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฟุ้งเฟ้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฟุ้งเฟ้อ*, -ฟุ้งเฟ้อ-

ฟุ้งเฟ้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ้งเฟ้อ (adj.) conceited Syn. เห่อเหิม
ฟุ้งเฟ้อ (adj.) extravagant See also: lavish Syn. ฟุ่มเฟือย Ops. ประหยัด
ฟุ้งเฟ้อ (v.) be extravagant with money See also: live in luxury, spend money extravagantly/prodigally/lavishly, be wasteful Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย Ops. ประหยัด
English-Thai: HOPE Dictionary
magniloquent(แมกนิล'ละเควนทฺ) adj. โอ้อวด,อวดอ้าง,คุยโว,ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ.
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
voluptuary(n) คนชอบฟุ้งเฟ้อ,คนมัวเมาในกาม
voluptuous(adj) ชอบฟุ้งเฟ้อ,ยั่วยวน,ใฝ่ในทางกาม
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would take more than the words of a drunken adolescent girl to rob me of my desire for you.เพราะบัดนี้ข้า คล้ายเป็น... ...ทาสและเชลย ของชายชราฟุ้งเฟ้อ
The Ministers and the high officials have fallen to extravagancy and entertainment.เสนาบดีและเจ้าหน้าที่ชั้นสูงหลงฟุ้งเฟ้อ
I thought you were going to live more frugally. Yeah, I know.ฉันนึกว่าคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ้งเฟ้อซะอีก
It was the end of an age of virtue, and the authorities shuddered as immorality and hedonism intensified.มันเป็นจุดจบของยุคแห่งคุณงามความดี ผู้รักษากฎหมายต่างสั่นกลัว ความเสื่อมทรามและความฟุ้งเฟ้อกระจายไปทั่ว
"Your little vanity projectโครงการฟุ้งเฟ้อไร้สาระของคุณ...
Subtle. Understated. I love it!เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ถูกใจมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฟุ้งเฟ้อ
Back to top