ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดนอกเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดนอกเรื่อง*, -พูดนอกเรื่อง-

พูดนอกเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
English-Thai: HOPE Dictionary
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digressiveการพูดนอกเรื่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
digress (vi.) พูดนอกเรื่อง See also: เขียนนอกเรื่อง, เบี่ยงเบน Syn. turn, diverge, deviate Ops. advance, continue, proceed
digression (n.) การพูดนอกเรื่อง See also: การเขียนนอกเรื่อง, การเบี่ยงเบน Syn. departure, detour, tangent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Varla, please, no negatives.วาร์ลา ได้โปรด อย่าพูดนอกเรื่อง
I digress. Good things are happening.ผมชอบพูดนอกเรื่องทุกทีเลย สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น
And you pretending otherwise only wastes my time and serves to annoy me.และนายแกล้งทำเป็นพูดนอกเรื่อง มันทำให้ฉันเสียเวลา และมันทำให้ฉันรู้สึกรำคาญมาก
Speaking of which,ขอพูดนอกเรื่องหน่อยนะ
But I digress. Where was I?แต่ผมพูดนอกเรื่อง ที่เป็นฉัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดนอกเรื่อง
Back to top