ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พื้นพิภพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พื้นพิภพ*, -พื้นพิภพ-

พื้นพิภพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พื้นพิภพ (n.) land See also: ground, earth, terra firma Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, ปฐพี
พื้นพิภพ (n.) world See also: globe Syn. โลก, ปฐพี
พื้นพิภพ (n.) land See also: ground Syn. พื้นดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Except to look upon the lady of the Galadhrim one last time for she is more fair than all the jewels beneath the earth.เว้นแต่ ขอแค่ได้ยลโฉมท่านหญิงแห่งกาลาดริมเป็นอีกสักครั้งหนึ่ง ...ท่านช่างงดงามยิ่งกว่าอัญมณีใดๆ ใต้พื้นพิภพนี้เสียอีก
A magic cup. The source of God's power on earth.จอกศักดิ์สิทธิ์ฐานอำนาจของพระเจ้าบนพื้นพิภพ
A powerful association, which Piccolo deep underground prison was able to continue.ค่ายกลมณฑาใช้กักขัง พิคโคโล่ไว้ลึกใต้พื้นพิภพ
And until that knowledge was stolen, that fellow was the most powerful person on the planet.ก่อนที่ความรู้นั้นจะถูกขโมยไป สหายผู้นั้นเคยเป็นผู้มีพลังอำนาจมากที่สุด บนพื้นพิภพ
" The pieces were scattered across the land, and remained hidden, for ages ".ชิ้นส่วนหน้ากากถูกกระจายไปทั่วพื้นพิภพ และถูกเก็บซ่อนไว้มายาวนาน
Maybe the sound of the planet is influenced by the seven billion souls whirring around it, each producing their own music, adding their own harmony.บางทีเสียงแห่งพื้นพิภพนี้ อาจส่งผลมาจาก ดวงวิญญานเจ็ดพันล้านดวง ที่หมุนวนอยู่รอบๆมัน แต่ละดวงวิญญานต่างบรรเลงบทเพลงของตนเอง
Azazel, we submit to you body and soul, the lord of the underworld, we offer you our obedience and everlasting devotion until death sanctifies this unholy union.ให้แก่เจ้าแห่งโลกพื้นพิภพ เราเสนอความเชื่อฟัง และการทุ่มเทอันไม่มีสิ้นสุด จนกว่าความตายจะทำให้เราพ้นบาป จากความเลวทรามนี้
"she who sends up gifts from beneath the Earth, that mortals may learn to fear their gods.""ผู้ส่งของขวัญจากใต้พื้นพิภพ เพื่อให้เหล่ามนุษย์เกรงทวยเทพ"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พื้นพิภพ
Back to top