ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พีช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พีช*, -พีช-

พีช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พีช (n.) peach Syn. ต้นพีช
พีชคณิต (n.) algebra
English-Thai: HOPE Dictionary
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
impeachable(อิมพีช' ชะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้, กล่าวโทษได้., See also: impeachability n.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
index(อิน' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ
peach(พีช) n. ลูกท้อ,ต้นท้อ vi. แอบไปบอกความลับ
peach brandyn. เหล้าลูกพีช
peachy(พี'ซี) n. คล้ายลูกท้อ,คล้ายลูกพีช,ดีเยี่ยม
speech(สพีชฺ) n. การพูด,วิธีการพูด,คำพูด,คำบรรยาย,คำสุนทรพจน์,วิชาเกี่ยวกับการพูด,ข่าวลือ,ภาษาชนชาติ,ภาษา., Syn. utterance
speechless(สพีชฺ'ลิส) adj. เงียบอึ้ง,ไม่พูด,พูดไม่ออก,เป็นใบ้,ไม่มีถ้อยคำ,ไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์,ไม่สามารถจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้., See also: speechlessness n.
speechmaker(สพีช'เมคเคอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,ผู้สาธยาย, See also: speechmaking n.
superficial(ซูเพอพีช'เชิล) adj. ผิวเผิน,อยู่ผิวนอก,ใกล้ผิวหน้า,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ., See also: superficialness n. superficiality n., Syn. cursory
English-Thai: Nontri Dictionary
algebra(n) พีชคณิต
peach(n) ลูกพีช,ลูกท้อ,หมากม่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
algebraพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
algebraic-พีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algebraพีชคณิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transcendental functionฟังก์ชันอดิสัย, ฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่เป็นฟังก์ชันพีชคณิต เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันลอการิทึม เป็นต้น  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
algebra (n.) พีชคณิต
algebraic (adj.) เกี่ยวกับพีชคณิต
nectarine (n.) ผลไม้สีเหลืองแดงผิวเรียบคล้ายลูกพีช
peach (n.) ลูกพีช See also: พีช Syn. stone fruit, apricot
peach (adj.) มีสีพีชหรือสีเหลืองอมชมพู
peach (n.) สีพีช See also: สีเหลืองอมชมพู Syn. pink, yellowish
peachy (adj.) คล้ายลูกพีช
quadratics (n.) สาขาพีชคณิตที่ศึกษาเกี่ยวกับ quadratic equation
stone fruit (n.) ลูกพีช See also: พีช Syn. apricot
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've give up on algebraฉันเลิกหวังกับวิชาพีชคณิตแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peach, peach, peach, peach Peach, peach, peach, peachพีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช
They have pits. Peaches, cherries, plums, and apricots.พวกมันมีรอยเว้า พีช เชอรี่ พลับ และแอปปิคอท
Uh, hair and makeup.ไง พีช เอ่อ ทำผม แต่งหน้า
Uh, Peach, are you aware that your children are being eaten by clothing?เอ่อ พีช นี่คุณรู้ตัวรึเปล่าว่าลูกของคุณ กำลังจะถูกเสื้อผ้ากิน?
You're not still suggesting I give Chestnut to Peach Landis?เธอคงจะไม่แนะนำให้ฉันให้เชสนัทกับ พีช แลนดิส หรอกนะ?
Hey, Peach, loosen up!เฮ้ พีช ปล่อยวางบ้าง!
He was the first director of the peace corps.เขาเป็นผู้อำนวยการคนแรกของ พีช ครอป
Peaches. How do you keep 'em all straight?พีช คุณจะเก็บ 'em วิธีการทั้งหมดตรง?
Peach, come on, that's baby fat.พีช เอาเถอะ นั่นมันไขมันของทารกนะ
Algebra I. Remedial moron.พีชคณิต 1 วิธีแก้ความงี่เง่า
Algebra, Geometry, Physics, Chem, Bio, Ηistory, English, Geography...พีชคณิต เรขาคณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ประวัติศาสตร์ อังกฤษ ภูมิศาสตร์
All of them. Every single Peacekeeper.พีชคีปเปอร์ ไปหมดทุกคน
Peacekeepers forced us back into our homes.พีชคีปเปอร์ ไล่พวกเรากลับเข้าบ้าน
Peach is throwing a birthday party?พีชจัดงานวันเกิดเหรอ?
Peaches used to take ballet and all the boys watched through the window.พีชเคยเล่นบัลเล่ต์และพวกผู้ชายชอบแอบดูเธอผ่านหน้าต่าง
Peach found blonde hairs in her bed and thought her husband was cheating on her.พีชเจอผู้หญิงผมบลอนด์ บนเตียงของหล่อน แล้วคิดว่าสามีของหล่อน นอกใจ
Peaches! It's not the end of the world.พีชเชส นี่ยังไม่ใช่วันสิ้นโลกซะหน่อย
Peaches, come on. Let's talk about this!พีชเชส มานี่นะ คุยกันให้รู้เรื่องก่อน
Peaches, are you all right?พีชเชส เป็นยังไงบ้าง
Peaches, no! It's too dangerous!พีชเชส ไม่นะ มันอันตราย
Peaches is such a good girl.พีชเป็นเด็กที่เก่งมาก
Peach has me lugging things back and forth to help with the twins' first birthday party.พีชเพิ่งจะให้ฉันลากของไปมา เพื่อช่วยจัดงานวันเกิด 1 ขวบของคู่แฝด
Peaches aren't citrus, Shawn. They're stone fruit.พีชไม่ใช่ส้ม ชอว์น มันเป็นพวกสโตนฟรุต
Jareth made me give you that peach.เจเร็ทบอกให้ฉันทำ ไอ่ลูกพีชนั่น
Ready? Here we go!ใช่แล้ว นั่นคือพีชคณิตล่ะนะ
There really is a peach there.นั่นคือลูกพีชจริงๆด้วย
What a peach. What a peach! Look, Spiker!ลูกพีชอะไร ลูกพีชอะไร!
Roll up. See the giant peach.เข้ามา เข้ามา ดูลูกพีชยักษ์
And don't even think of going near our peach.แล้วอย่าคิดเข้าใกล้ลูกพีชเป็นอันขาด
You better not be near our peach. Oh, please!จะดีมากถ้าแกไม่เข้าใกล้ลูกพีชของเรา
We're going to New York City!ลูกพีช! เรากำลังจะไปนิวยอร์ก!
Tiny bite of this fantastic peachกัดคำเล็กที่ลูกพีชวิเศษ
This fantastic peach- ระวังนี่! ลูกพีชวิเศษนี้
The little maggot's stuffing his face with our peach!ดู! เจ้าหนอนน้อยกำลังเสนอหน้า ใกล้ลูกพีชของเรา!
You mean to tell me that this thing is a peach?คุณจะบอกผมว่าสิ่งนี้คือลูกพีช?
It's not their peach. The old man gave the green things to me.มันไม่ใช่ลูกพีชของเขา ชายชรามอบของเขียวๆให้ผม
Back to our cosy, little house on the hill.- และลูกพีช กลับไปยังบ้านหลังเล็กบนภูเขา
I flew the giant peach across the ocean.ลูกพีชยักษ์ลอยข้ามมหาสมุทร
How dare you speak to us this way?ไม่ใช่ผม ลูกพีชด้วย แกกล้าพูดกับเราอย่างนั้นเหรอ?
In big, bold print: " A Little Lindy Flies Giant Peach."พิมพ์ตัวใหญ่ หนาๆว่า "ลูกพีชยักษ์บินมา"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พีช
Back to top