ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิศดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิศดู*, -พิศดู-

พิศดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิศดู (v.) examine See also: gaze, stare, scrutinize Syn. เพ่งดู, มองดู, มอง, ดู, เพ่งพิศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิศดู
Back to top