ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิมพ์เขียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิมพ์เขียว*, -พิมพ์เขียว-

พิมพ์เขียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิมพ์เขียว (n.) blueprint
English-Thai: HOPE Dictionary
blueprint(บลู'พรินทฺ) n. พิมพ์เขียว,แผนงานที่ละเอียด vt. ทำพิมพ์เขียว,ร่างแผนอย่างละเอียด
English-Thai: Nontri Dictionary
blueprint(n) กระดาษพิมพ์เขียว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blueprint (n.) พิมพ์เขียว See also: แบบสร้าง Syn. design, plan, draft
draft (vt.) ทำพิมพ์เขียว Syn. blueprint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blueprints, bank statements.พิมพ์เขียว รายการทางการเงิน
Blueprints, awesome.พิมพ์เขียว.. จ๊าบมาก!
Will bring the plan to fruition even faster than expected.พิมพ์เขียวนี้ก็จะกลายเป็นจริงเร็วขึ้น
These are the blueprints and photographs that Mark found on Frost.พิมพ์เขียวและพวกรูปถ่าย ที่มาร์คได้จากฟรอสท์
Blueprints of a hotel, that hotel.พิมพ์เขียวโรงแรมนั้นเลย
The blueprints don't show any underground space.พิมพ์เขียวไม่เห็นมีชั้นใต้ดินเลย
Those look like engineering schematics, almost like blueprints.ผู้ที่มีลักษณะเช่นวิศวกรรม แผนงานเกือบจะ เหมือนพิมพ์เขียว
The treasure are the individual genes that make up the blueprint of the human race.ที่ประกอบขึ้นเป็นพิมพ์เขียวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ทุกครั้งที่แยกรหัสพันธุกรรมออกมาได้ตัวหนึ่ง
Have you ever considered a career in schematic drawing?คุณเคยคิดจะวาดพิมพ์เขียวมั้ย
Mead, a map of the campus.We need toind anything and everything having to do with the number 3.Where's the blueprint?มี๊ด แผนที่ของมหาวิทยาลัย/Nเราต้องหาบางอย่าง ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเลขสาม/Nแบบพิมพ์เขียวอยู่ที่ไหน
You've seen the blueprints.นายเคยเห็นพิมพ์เขียวเหรอ?
I've got them on me.ฉันมีพิมพ์เขียวอยู่กับตัวเลย
You may have the blueprints of this place, but there's one thing those plans can't show you-- people, guys like Abruzzi-- you so much as look at these cats the wrong way, they'll cut you up.นายอาจมีพิมพ์เขียวของที่นี่ แต่เรื่องนึงที่นายไม่มีอยู่ในแผน \"คน\" คนอย่างอบรูซซี่
You've seen the blueprints.นายเคยเห็นพิมพ์เขียวเหรอ
You've seen the blueprints.นายเคยเห็นพิมพ์เขียวแล้วเหรอ
Better than that.ฉันมีพิมพ์เขียวอยู่กับตัวเลย
Have you seen the blueprints?นายเคยเห็นพิมพ์เขียวแล้วเหรอ
Last week, the NSA, you guys intercepted some blueprints.อาทิตย์ก่อน เอ็นเอสเอได้พิมพ์เขียวมา
I'm looking at the blueprints, and it says that when this house was first built, this main house and the garage weren't connected.แบบพิมพ์เขียวบอกว่า ตอนที่สร้างบ้านน่ะ ตัวบ้านกับโรงรถไม่ได้อยู่ติดกัน
But we're never going to figure this blueprint outแต่เราจะไม่เข้าใจในพิมพ์เขียวนี้
What should really appear on those blueprints.ว่าอะไรกันแน่ที่ควรจะปรากฎอยู่ในพิมพ์เขียวนั้น
Ego is the only reason I coded my name into those blueprints.ความเชื่อมั่นในตัวเอง คือเหตุผลที่ผมใส่ชื่อตัวเองลงในพิมพ์เขียวนั้น
A legend to the blueprint.คำอธิืบายตัวย่อของพิมพ์เขียว
Not the blueprint for a-a stealthy getaway.ไม่ใช่พิมพ์เขียวแน่ที่แอบออกไปน่ะ
Embedded in it were links to maps, blueprints of the area.ในนั้นมีลิ้งไปยัง แผนที่,พิมพ์เขียวของจัตตุรัส
You can access the building's blueprints, right?คุณเข้าไปเอาพิมพ์เขียวของตึกมาได้ใช่ไหม
Get the blueprints and get back here, all right?เอาพิมพ์เขียวแล้วกลับมานี้ ไ้ด้มั้ย?
This is Whistler's blueprint.นี่คือพิมพ์เขียวของวิสท์เลอร์
Is this more blueprint?ยังมีพิมพ์เขียวอีกหรอ
It's a blueprint of what not to do.นี่คือพิมพ์เขียวบอกเราว่าไม่ควรทำอะไร
It's a blueprints of the tunnels all over the island.เป็นพิมพ์เขียวของอุโมงค์ที่มีอยู่รอบเกาะนี่
Yeah,blueprints of the lab.ใช่ พิมพ์เขียวของแลป
I'm pretty sure you rented a green screen.และฉันแน่ใจว่านายต้องเช่าพิมพ์เขียวมาด้วยแน่
Are you even here, Mr. Bennett? Are we even talking?ดิฉันได้ขโมยเอกสาร, รูปถ่าย, พิมพ์เขียว...
He was coming in from the cold, and these blueprints and photographs are what he was bringing with him.เขาพยายามถอนตัวออกจากทีม และพิมพ์เขียวพวกนี้ และรูปถ่ายคือสิ่งที่เขา พกติดตัวอยู่ด้วยตลอด
Janis is running point on photos and blueprints.เจนิสกำลังตรวจสอบจุดเด่นๆ ที่พบในรูปถ่ายและในพิมพ์เขียว เพียงพอแล้ว
Forensics analyzed these photos and the blueprints for trace chemicals, and they found particulate matter specific to soil in the Kunar province of Afghanistan.นิติวิทย์วิเคราะห์รูปถ่าย พวกนี้ และภาพพิมพ์เขียว เพื่อแกะรอยทางเคมี แล้วพวกเขาก็เจอ อนุภาคเฉพาะของดิน
Thank you, Professor Corey, for looking at these.ขอบคุณ ศาสตราจารย์คอเรย์ ที่ช่วยดูพวกนี้ให้ ถ้าภาพพิมพ์เขียวพวกนี้ เป็นของแท้
Get me these blueprints.เอาภาพพิมพ์เขียวพวกนี้ มาให้ฉัน
He misplaced the blueprints that I gave him.เขาทำพิมพ์เขียว ที่ฉันมอบให้ไปหาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิมพ์เขียว
Back to top