ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิพากษาลงโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิพากษาลงโทษ*, -พิพากษาลงโทษ-

พิพากษาลงโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิพากษาลงโทษ (v.) punish See also: penalize Syn. ลงโทษ, ลงทัณฑ์ Ops. ยกโทษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convictionการพิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have no choice but to impose the maximum penalty allowed by the law.จำต้องพิพากษาลงโทษสูงสุด ตามที่กฎหมายระบุไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิพากษาลงโทษ
Back to top