ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิจารณาหารือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิจารณาหารือ*, -พิจารณาหารือ-

พิจารณาหารือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิจารณาหารือ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ
พิจารณาหารือ (v.) consult See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ
English-Thai: HOPE Dictionary
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิจารณาหารือ
Back to top