ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พาหะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พาหะ*, -พาหะ-

พาหะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาหะ (n.) carrier See also: holder Syn. ตัวนำ, สื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
anopheles(อะนอฟ' ฟะลิส) n. (pl. -les) ยุงกันปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
contagion(คันเท'เจิน) n. การติดต่อของโรค,โรคติดต่อ,พาหะนำโรค,การติดต่อที่อันตราย,การแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
sandflyn. แมลงดูดเลือดจำพวกหนึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดสู่คน
tsetse fly(เซท'ซี-) n. แมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำโรคง่วงหลับ (sleeping sickness), Syn. tzetze fly,tsetse,tzetze
vector(เวค'เทอะ) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง,ทิศทางหรือแนวทางของเครื่องบิน ขีปนาวุธหรือจรวด,แมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคที่เป็นไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย., See also: vectorial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
carrier(n) ผู้ขน,ผู้ถือ,พาหะ,เรือบรรทุกเครื่องบิน
means(n) วิธี,เครื่องมือ,ทรัพย์สิน,พาหะ,รายได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phorologyวิทยาพาหะโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
carrierพาหะ, 1. สิ่งมีชีวิตที่นำเอาลักษณะทางพันธุกรรมหรือเชื้อโรคไปถ่ายทอดให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่น  2. อิเล็กตรอนซึ่งเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าในตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cyst Passersพาหะของโรคเชื้ออะมีบา [การแพทย์]
Electronอิเลกตรอนพาหะที่เคลื่อนที่ผ่านไปในผลึกของของแข็งเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
modulationการกล้ำ, กระบวนการผสมคลื่นสัญญาณต่าง ๆ กับคลื่นพาหะและคลื่นพาหะจะพาคลื่นสัญญาณให้เคลื่อนที่ไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Orthogonal frequency division multiplexการมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถี่ที่สัญญาพาหะตั้งฉากซึ่งกันและกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Vectorดีเอ็นเอพาหะพลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียมีการพัฒนาจนกลายเป็นดีเอ็นเอพาหะที่เหมาะสมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โดยพลาสมิดทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ที่ต้องการแสดงออกซึ่งลักษณะนั้น เริ่มแรกตัดพลาสมิดและดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอทั้ง 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ ligase หลังจากนั้นส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ (transformation) ตัวอย่างพลาสมิดที่นิยมใช้ได้แก่ พลาสมิด pUC ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anopheles (n.) ยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
carrier (n.) คนที่เป็นพาหะนำโรค
plague (n.) กาฬโรค (หนูเป็นพาหะนำโรค)
sleeping sickness (n.) โรคร้ายเกิดจากแมลงชนิดหนึ่งเป็นพาหะ
vector (n.) สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They give you rabies.มันเป็นพาหะโรคกลัวน้ำด้วย
You are only a vessel from God.เธอเป็นเพียงพาหะจากพระเจ้า
If Michael is indeed The Carrier, the Vampires could--ถ้าไมเคิลเป็นพาหะที่แท้จริง / พวกแวมไพร์อาจจะ--
Center for Disease Control, which confirmed that the creature from the Han River, as with the Chinese civet wild cat and SARS, is THE HOST of this deadly new virus.หน่วยควรคุมโรคติดต่อที่สหรัฐ, ที่ยืนยันว่า สัตว์ประหลาดจากแม่น้ำฮาน, คล้ายกับตัวชะมดในประเทศจีนที่เป็นพาหะ ของโรคซาร์ส,
I guess she had a fit of hysteria.ผมว่า เธออาจเป็นพาหะของโรคฮิสทีเรีย
It has the characteristics of a symbiote, which needs to bond to a host to survive.- ทำไมเหรอ? มันมีลักษณะ เหมือนสิ่งมีชีวิต ที่ต้องอาศัยร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น มันต้องฝังตัวติดกับร่างที่เป็นพาหะ เพื่อที่จะมีชีวิตรอด
He said he wasn't a carrier.เจ้าShrek มันบอกว่ามันไม่ใช่พาหะ
Although they could have been used as a carrierถูกต้อง แต่พวกเขาใช้เป็นพาหะ
I had this in the water for no more than a few hours.หม่อมฉันได้ทำการทดลองแล้วน้ำนี่เป็นพาหะนำโรค
She's carrying, ain't she?หล่อนเป็นพาหะ.. ใช่ไหม
I'm telling you, man, she is carrying a weapon.เธอเป็นพาหะ ในตัวเธอมีอาวุธชีวภาพ
If she's carrying a virus...ถ้าเธอเป็นพาหะของไวรัส
If she's carrying a virus, she could annihilate half the city... and I'm not gonna have it on my conscience!ถ้าหล่อนเป็นพาหะไวรัสจริง หล่อนทำลายคนได้ครึ่งเมืองแน่ ผมไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่
Got a whole lot of wild rumors running around here.้ไม่ให้พาหะนำโรคออกไปไหนได้
Check neurological vectors and pathogens.ตรวจสอบพาหะนำโรค และเชื้อโรคต่างๆด้วย
And then they found out that he was a carrier for Tay-Sachs.เขาถึงรู้ว่าเป็นพาหะโรคเทแซ็กส์
Then there's, like, a 50% chance that the child has it Or something like that.ถ้าพ่อหรือแม่เป็นพาหะ มีโอกาส 50% ที่เด็กจะเป็นโรค
Yeah, only Jews carry the gene.- เฉพาะยิวที่เป็นพาหะ
She was the Typhoid Mary of herpes.เราไม่อยากเจอกรณีแบบ Vanessa Parsons อีก ชีเป็นเหมือนพาหะของโรคเริมเลยล่ะ
The courier only spewedคนที่เป็นพาหะเพิ่งจะพ่นเชื้อ
Well, possums carry rabies, so:คือ พอสซั่มเป็นพาหะของพิษสุนัขบ้า ดังนั้น...
Nate, symptoms can be dormant for months or not even appear at all.เนท อาการบางอย่างอาจไม่แสดงออกได้เป็นเดือน หรือแสดงออกมาไม่หมด แต่คุณก็ยังเป็นพาหะได้นะ
What folks at home? - Ohh. - Star-burn...ผู้ชมทางบ้านอะไร? พวกเธอรู้มั้ยว่าเต่าเป็นพาหะของเชื้อ Salmonella
If it was summer, I might say a bug bite, you know, West Nile.ถ้าตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะ ผมอาจจะบอกว่าเป็นเพราะยุงกัด คุณรู้จักใช่ไหมไวรัสเวสต์ไนล์ที่มียุงเป็นพาหะ
Meningitis in a college dorm after a swim meet or West Nile in some summer camp near a lake.ไข้สมองอักเสบในหอพักของวิทยาลัย/N เกิดขึ้นหลังจากไปว่ายน้ำ หรือโรคไวรัสเวสต์ไนล์(มียุงเป็นพาหะ)ที่เกิดขึ้นในแคมป์ฤดูร้อน/N ที่ตั้งอยู่ใกล้แอ่งน้ำ
Those things become fomites.สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นวัตถุที่เป็นพาหะนำโรค
But in order for a global pandemic to be successful, the host has to survive long enough to spread the disease.สำเร็จผล พาหะจะต้องรอดชีวิตนานพอที่จะ แพร่กระจายเชื้อโรค
Using snakes and insects as vessels for dark energy.ใช้งูและแมลงเป็นพาหะแห่งความมืด
Don't corrupt the host to pacify the parasites.อย่าทำให้ร่างพาหะด่างพร้อย เพียงเพราะต้องการให้ปรสิตยอมสงบ
No known cases of river blindness here in the states because the black flies that carry the disease don't live here.ไม่มีเคสเกี่ยวกับตาบอด แถบแม่น้ำในรัฐนี้ เพราะแมลงวันดำ ที่เป็นพาหะ ของโรคไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่
They're taking our blood samples to see if we're carriers or something.พวกเขากำลังพูดถึงตัวอย่างเลือดของเรา เพื่อดูว่า เราเป็นพาหะนำโรค หรือ อะไรบางอย่าง
I wanna be a carrier.ฉันอยากจะเป็นพาหะนำโรค
Pigs and birds. That's how these things spread in the past.หมูและนก มันคือพาหะนำเชื้อในอดีต
She's the host. It grew from within, so she's immune.เธอเป็นเหมือนคนรับเชื้อ มันเริ่มเติบโตจาก ข้างในช้าๆ ดังนั้นตอนนี้เธอเป็นเหมือนแค่พาหะ
If Thomas does indeed carry a plague... and one from half a millennium ago... the effects could be apocalyptic.ถ้าหากโธมัสเป็นพาหะโรคระบาดจริงๆ และหนึ่งในครึ่งสหัสวรรษที่ผ่านมา ผลกระทบน่าจะเป็นวันโลกาวินาศ
The vector must come from a very different environment than ours.ผู้เป็นพาหะต้องมาจากสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างจากเราอย่างมาก
Sienna, what if I'm the carrier?เซียนนา ถ้าผมเป็นพาหะล่ะ
Look if you've got it, then I've got it, too and everyone we've come into contact with has it and will likely die.ฟังนะ ถ้าคุณเป็นพาหะ ฉันต้องติดเชื้อด้วย ทุกคนที่เราสัมผัสก็ต้องติดเชื้อ เเละจะตาย
Rain, heat, mud, disease carrying flies and mosquitoes.ฝน ความร้อน โคลน แมลงพาหะนำโรค แล้วก็ยุง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พาหะ
Back to top