ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พาดพิงถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พาดพิงถึง*, -พาดพิงถึง-

พาดพิงถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พาดพิงถึง (v.) implicate See also: involve Syn. อ้างอิงถึง, กล่าวถึง, พูดถึง, เอ่ยถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint , indicate
allusion(อะลู' เชิน) n. การพาดพิงถึง, การหมายถึง, คำอุปมา, Syn. mention, reference)
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
English-Thai: Nontri Dictionary
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นของ
involve(vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ
mention(n) การกล่าวถึง,การพาดพิงถึง,การอ้างถึง,คำอ้าง,คำชมเชย
refer(vt) พาดพิงถึง,อ้างถึง,หมายถึง,ค้นหา,เสนอแนะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
allude to (phrv.) พาดพิงถึง See also: พูดถึงคนอื่นเป็นนัยๆ
allusion (n.) การพาดพิงถึง Syn. mention, reference
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And for that reason, your remarks to the Rev. Williams could be regarded as a divine assignment.พระเจ้า และด้วยสาเหตุนั้น คำพูดของคุณที่พาดพิงถึง บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ คงจะเป็นคำสั่งจากพระองค์ท่านจริง
Why are you mentioning my father, dress uncle?ทำไมลุงต้องพาดพิงถึงพ่อด้วย?
Yeah, but none of them mention you.ใช่ แต่ไม่มีพาดพิงถึงเธอ
MUST BE A LOT OF RUMORS WHY YOU'RE BACK. NONE OF THEM MENTION YOU.คงเม้าท์กันกระจายว่าทำไมพี่กลับมา แต่ไม่มีพาดพิงถึงเธอ
He's implicated Long and Bonner.เขาพาดพิงถึงลอง และ บอนเนอร์
WilPharma stock fell sharply as a result of scathing accusations hurled at them by Terra-Save.ราคาหุ้นของวิลฟาร์มาร่วงกราวรูด หลังจากถูกข้อกล่าวหา ที่เทร่าเซฟพาดพิงถึง
Although i was referring to his lesser-known masterwork, the kip brothers, in which he posited that the last image seen in life, right at the moment of death, is permanently imprinted on the retina of the eye.ถึงแม้ฉันเคยพาดพิงถึงงานที่มีความรู้อันน้อยนิดของเขา พี่น้องตะกูล คิพ ซึ่งสิ่งที่เขาได้เห็นครั้งสุดท้ายในชีวิต
The authorities referred to the boy as robbie doe.เจ้าหน้าที่พาดพิงถึง เด็กชาย โดยนามสมมติ รอบบี้
You're not angry that I alluded to Maureen?คุณไม่โกรธที่ผมพาดพิงถึงมารีนหรอ?
He could blow it for us.เขาอาจพาดพิงถึงพวกเรา
You didn't mention a witness in your report.คุณไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงพยานเลยในรายงานของคุณ
And given the State has no other witnesses, no motive, and no physical evidence to implicate Joanna Beauchamp in the murder of William Thatcher,และทางรัฐเองก็ไม่มีพยานใดๆอีก ไม่มีแรงจูงใจ ไม่มีหลักฐานทางกายภาพ ที่พาดพิงถึงคุณโจแอนนา โบแชม ในข้อหาฆาตกรรมวิลเลี่ยม แธชเชอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พาดพิงถึง
Back to top