ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอเป็นกระษัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอเป็นกระษัย*, -พอเป็นกระษัย-

พอเป็นกระษัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอเป็นกระษัย (adv.) moderately See also: suitably, appropriately Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ
พอเป็นกระษัย (adv.) adequately See also: moderately, suitably, appropriately Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอเป็นกระษัย
Back to top