ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พวยพุ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พวยพุ่ง*, -พวยพุ่ง-

พวยพุ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พวยพุ่ง (v.) spout See also: jet, gush Syn. พุ่ง
พวยพุ่ง (v.) spout See also: gush, jet Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Smoke rises from the Mountain of Doom.เปลวควัน พวยพุ่งจากภูเขาไฟ
That's it. Now let's build up some steam!นั่นแหละ ไปทำให้ไอน้ำพวยพุ่ง!
Dunkin' Donuts blasting off into space.ดังกิ้นโดนัทพวยพุ่งสู่อวกาศ
She's smoking man! She's hot!เธอมีควันพวยพุ่ง เพื่อน เธอร้อนแรงมาก!
And we will be visible from the Milky Way as a tiny little puff of smoke.ทางช้างเผือก เฉกเช่นกลุ่มควันที่พวยพุ่ง
"and will become boils breaking outและเป็นไอเดือดพวยพุ่ง
I went to my window, and I saw the city burning in the distance.ผมดิ่งไปที่หน้าต่างห้อง ผมเห็นควันไฟพวยพุ่ง จากในเมืองอยู่ไกลๆ
... speculation, Mount Moa Moa, located on the highlands of Savai'i, erupted early this morning, shooting a plume of black ash and smoke nearly four miles into the air.ภูเขาไฟ โมอะ โมอะ.. ทางที่ราบสูงซาไวย ระเบิดเมื่อเช้านี้ ส่งให้เกิดควันดำพวยพุ่ง..
And when his name disappears, all of that power of his will just... boil off into the air and... then there will be no new Dark One.และเมื่อชื่อของเขาหายไป พลังทั้งหมดของเขาจะ... พวยพุ่งหายไปในอากาศและ...
"Mix until the smoke shall rise from the ashes casting the angels from heaven."ผสมจนเกิดควันพวยพุ่งขึ้นจากเถ้าถ่าน ขับไล่เหล่าเทวาจากสวรรค์
Not to mention the occasional upheavals that erupted from within our planet and the apocalyptic bolts that come from the blue.ไม่ต้องพูดถึงความวุ่นวายโอกาสที่ พวยพุ่งออกมาจากภายในดาว เคราะห์และกลอนสันทรายของเรา
The molten rock that erupted from Earth's crust left this caldera,หินหลอมเหลวที่พวยพุ่ง ออกมาจากเปลือกโลก เหลือสมรภูมินี้
Yes, there's some shady shit going down, but trust me, it's fueled by stupidity!ใช่มีบางอึร่มรื่นไปลง แต่เชื่อฉันก็พวยพุ่งขึ้นจากความ โง่เขลา!
I'll be bubbling, I'll be brewingจะจัดเตรียมน้ำเดือดพวยพุ่งเต็มที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พวยพุ่ง
Back to top