ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พลวง*, -พลวง-

พลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลวง (n.) large timber tree Syn. ต้นพลวง
พลวง (n.) antimony Syn. แร่พลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
antimonic(แอนทิโม' นิค -มอน' นิค) adj. ประกอบหรือผสมด้วยพลวง, สารผสมหรือสารประกอบพลวง, Syn. antimonial, antimounous, antimonious
antimony(แอน' ทิโมนี) n. พลวง.
ghost(โกสทฺ) n. ภูต,ผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง
mirage(มิราจฺ') n. สิ่งลวงตา,ภาพลวงตา, Syn. delusion,
star dustn. ละอองดาว,จินตนาการ,ภาพลวงตา
wraith(เรธ) n. เจตภูต,ภูติผีปีศาจ,ภาพลวงตา, See also: wraithlike adj., Syn. specter,ghost
English-Thai: Nontri Dictionary
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
ghost(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
mirage(n) ภาพลวงตา,ความฝัน,เงา
wraith(n) ปีศาจ,ภูตผี,วิญญาณ,เจตภูต,ภาพลวงตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antimonyพลวง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antimonyพลวง [TU Subject Heading]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Illusionsอาการประสาทลวง, ภาพหลอน, ภาพลวงตา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be under an illusion (idm.) เห็นภาพลวงตา See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน Syn. labour under
be under the impression (idm.) เห็นภาพลวงตา See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
mirage (n.) ภาพลวงตา See also: สิ่งลวงตา Syn. illusion, delusion
optical illusion (n.) ภาพลวงตา
phantasm (n.) ภาพลวงตา See also: ภาพหลอน Syn. delusion, hallucination
phantasy (n.) ภาพลวงตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you believe this?พลวงพ่อเชื่อเรื่องนี้ไหม
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง
The illusion went with it.เเล้วภาพลวงตาก็มลายหายไป
But it was just an illusion for the inmate.ก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ของบรรดานักโทษเท่านั้น
Like the visual deterrent.เช่นเดียวกับภาพลวงตา
Is that bomb out there... is that an illusion?หัวรบข้างนอกนั่นเป็นภาพลวงตารึ
This is a vision, and it is a lie!นี่เป็นเพียงภาพลวงตา เป็นการลวงโลกทั้งนั้น
The vision was false!ภาพที่เห็นเป็นภาพลวงตา
None of those boys ever had any illusions about leaving that island alive, so three days before the Japanese took the island, your granddad asked a gunner on an Air Force transport, name of Winocki- a man he'd never met before in his life-ไม่มีชายผู้ที่เคยมีภาพลวงตาใด ๆ เกี่ยวกับการออกเกาะที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นสามวันก่อนญี่ปุ่นเอาเกาะ คุณปู่ของคุณถามมือปืนในการขนส่งกองทัพอากาศชื่อของ Winocki-
It's not real, Peter. It's a hallucination.มันไม่ใช่ของจริง ปีเตอร์ มันเป็นแค่ภาพลวงตาน่ะ
"An optical effect"? That's fucking poetic. - Where the fuck...-ภาพลวงตาหรอ อธิบายได้เข้าท่าจริง ๆ
Or some optical illusion It's destinyหรือคิดว่าเป็นภาพลวงตา มันคือชะตา
A x B x C... ..equals X.อือ ฮึ ภาพลวงตาของความปลอดภัย
One step closer to economic equilibrium.นายเป็นแค่เสียงในหัวฉัน เป็นแค่ภาพลวงตา
Our marriage is just for show.การแต่งงานของเราเป็นภาพลวงตา
Not everything is an illusion.ทุกอย่างไม่ใช่ภาพลวงตา
The first time, I thought I was hallucinating. Then it happened again.ตอนแรกผมนึกว่าเป็นภาพลวงตาซะอีก แต่จากนั้นมันก็เป็นอีก
Choice is an illusion created between those with power and those without.ทางเลือกคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้น ระหว่างผู้เรืองอำนาจ.. ..กับผู้ไร้อำนาจ
So if this world is temporary, yeah.ความมีตัวตนเป็นภาพลวงตา
They're bringing a lot of support for our cause.พวกเขามาสนับสนุน เพื่ออุดมการณ์ของเรา - ความขัดแย้งเป็นภาพลวงตา - หุบปาก
It's all a trick. It's an illusion.มันเป็นมายากล เป็นภาพลวงตา
Perhaps there's truth in this illusion.บางทีความจริงอาจปะปนอยู่ในภาพลวงตานั้น
EISENHEIM : Everything you have seen is an illusion.ทุกอย่างที่คุณเห็นเป็นภาพลวงตา
But that's an illusion.ลงไปถึงมหาสมุทรข้างใต้ แต่นั่นเป็นภาพลวงตา
Yet another illustration of the fundamental selfishness of suicide.ภาพลวงตาของการฆ่าตัวตายเพราะความเห็นแก่ตัว
This must be some sort of trick.นี่มันต้องเป็นภาพลวงตา
You shot me.เค้าคิดว่าเราเป็นภาพลวงตาเหรอ
Even the Coriolis effect, the spin of the Earth, comes into play.แม้แต่ภาพลวงตา จากการหมุนของโลกก็มีผล
[I am only an illusion in your dreams.][ฉันเป็นเพียงภาพลวงตาในความฝันของคุณ]
[So it seems your tenderness was false, All you left was a half finished tattoo][ราวกับว่าความรักใครของเธอเป็นเพียงภาพลวงตา, การจากไปของเธอคือรอยสักที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง]
You lived in a total illusion.เธออยู่ในภาพลวงตาหน่ะ
Anyhow, love is an illusion!ความรักยังไงก็เป็นภาพลวงตาอยู่ดี
But disappears, like a mirageแต่ก็หายไปดั่งภาพลวงตา
Unfortunately, I have to explain to the President that there's a second Hiro Nakamura out there.ภาพลวงตาของแคนดิซสามารถเบนความสนใจ รปภ.ได้ Hey, แล้วฉันละ?
A great man once said it will give her the illusion of being pursued.ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่า ภาพลวงตาจะติดตามเธอไป
Everything was an illusion. And it led to obsession.ทุกสิ่งเป็นภาพลวงตา และทำให้เราหมกหมุ่น
My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control.สหายข้า แพนด้าไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย เจ้าก็เช่นกัน จนกว่าจะลืมภาพลวงแห่งการควบคุมได้
That is no illusion, Master.นั่นไม่ใช่ภาพลวง อาจารย์
The message of the constellations- had he imagined it because of his desperate circumstance?สัณญานของกลุ่มดวงดาว ที่เขาเห็นเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากภาวะสิ้นหวังของเขา?
The whole planet is attentive to these metronomes of our hopes and illusions.โลกทั้งโลกกลายเป็น นครหลวงแห่งความหวังและภาพลวงตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พลวง
Back to top