ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรั่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรั่นใจ*, -พรั่นใจ-

พรั่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรั่นใจ (v.) be apprehensive See also: be fearful Syn. เกรง, กริ่งเกรง, หวั่นกลัว, หวาดหวั่น, หวั่นหวาด, พรั่น, พรั่นพรึง Ops. กล้า, กล้าหาญ, ใจกล้า
พรั่นใจ (v.) fear See also: dread, be frightened, be afraid of, be fearful, be in dread of Syn. กลัว, หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง Ops. กล้าหาญ, กล้าสู้
พรั่นใจ (v.) feel bashful See also: be abashed, lose self-confidence, lose courage, be nervous, be embarrassed, take fright Syn. สะทกสะท้าน, กระดาก, ขวยเขิน, ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียม
พรั่นใจ (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง
พรั่นใจ (v.) be flurried See also: be abashed, fearful or timid, be flabbergasted Syn. เก้อเขิน, สะทกสะท้าน, หวั่นใจ Ops. มั่นใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรั่นใจ
Back to top