ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรั่นพรึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรั่นพรึง*, -พรั่นพรึง-

พรั่นพรึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรั่นพรึง (v.) fear See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified Syn. หวั่น, กลัว, หวาดหวั่น, พรั่น
English-Thai: Nontri Dictionary
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน
undaunted(adj) ไม่พรั่นพรึง,ไม่ท้อถอย,ไม่สะทกสะท้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At any costโดยไม่พรั่นพรึงสิ่งใด
The pocket of sunshine's energy chased away the specter of drought that stalked farmland.แสงอาทิตย์อัดแท่งขับไล่ความอดอยากที่น่าพรั่นพรึง หมดไปจากท้องทุ่ง
But the souls of the little ones must have weighed heavily upon them, as their reign of terror climaxed in a shocking finale in 1926.แต่ว่าดวงวิญญาณของพวกเด็กพวกนั้น มันคงหนักอืึ้ง เรื่องน่าสะพรึงกลัวนั่นทำให้ประหวั่นพรั่นพรึงกันมากในปี 1926
I've devoted my life to arms... and we have undergone a fearful loss of noble lives and valuable property in this hateful struggle."ชีวิตผมจมจ่ออยู่กับอาวุธ เราเผชิญความสูญเสียที่น่าพรั่นพรึง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า
Where is the god of tits and wine?จินตนาการสเตนนิสพรั่นพรึงสิ
I have been complicit in an undertaking with one horrible purpose-- to destroy the Glades and everyone in it.ฉันสมรู้ร่วมคิดสร้าง อันเดอร์เทคกิ้ง ด้วยจุดประสงค์ที่น่าพรั่นพรึง ก็คือทำลาย เดอะ เกลดส์ และทุกคนที่อยู่ที่นั่น
They told me a fairy tale, a legend spun to frighten the young into a life of righteousness.พวกเขาเล่านิทานให้ผมฟัง ตำนานที่จะทำให้คนวัยหนุ่มสาวพรั่นพรึง เข้าไปในชีวิตแห่งความชอบธรรม
The Code Noir was replaced by the Madame's own code of terror.รหัสดำถูกแทนที่แล้ว ด้วยรหัสแห่งความพรั่นพรึงของมาดาม
"...pry through the portage of the head..." - Hi. - ...จงถมึงตาให้น่าพรั่นพรึง
You remember the horrors he inflicted upon his people.จำได้ว่ามันสร้างความพรั่นพรึงให้ผู้คนเพียงไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรั่นพรึง
Back to top