ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระสงฆ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระสงฆ์*, -พระสงฆ์-

พระสงฆ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระสงฆ์ (n.) monk See also: Buddhist priest Syn. ภิกษุ, พระภิกษุ, พระ, บรรพชิต, สงฆ์
English-Thai: HOPE Dictionary
hieraticadj. เกี่ยกับพระสงฆ์,เกี่ยวกับแบบตัวเขียนของอิยิปต์โบราณ.
lama(ลา'มะ) n. พระสงฆ์ในธิเบต, Syn. priest
priest(พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา, Syn. clergyman
saffron(แซฟ'เริน) n. หญ้าฝรั่ง, สีเหลืองอมส้ม, สีผ้าเหลืองของพระสงฆ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
monk (n.) พระสงฆ์ See also: ภิกษุ, สงฆ์, ผู้ออกบวช, พระผู้ถือศีล Syn. friar, brother, hermit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Monks get up at 4:00 a.m. to pray.พระสงฆ์จะตื่นตอนตี4 เพื่อสวดภาวนา
All the monks had him do was slap water in a barrel for a year.พระสงฆ์ทุกคนให้เขาไป ตีน้ำในถังทั้งปี
This pictograph represents Sankara, a priest.สัญลักษณ์นี้แสดงถึงสันการา พระสงฆ์
And what's he handing the priest?และสิ่งที่เขาส่งพระสงฆ์หรือไม่
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์
General, the monks have been making this mandala of sand for many days.ท่านนายพล พระสงฆ์ใช้เวลาหลายวัน สร้างธรรมจักรนี้ขึ้นจากทราย
I am a simple Buddhist monk.เราเป็นเพียง พระสงฆ์ธรรมดารูปหนึ่ง
You will baptize when you become a priest.นายจะต้องทำพิธีล้างบาป เมื่อเวลาเป็นพระสงฆ์เต็มตัวแล้ว
He's one of that new breed of liberal priests.เขาเป็นหนึ่งในที่สายพันธุ์ใหม่ ของพระสงฆ์ที่มีแนวคิดเสรีนิยม
I do indeed believe in God, yes, indeed.ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์
Dominica has agreed to participate in what she has been told is a simple relaxation experiment.โดมินิกาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ หรือพระสงฆ์หรือแม่ชี หรือแม้กระทั่งทาง ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
With or without the Clergy, we're still priests.แม้จะมีหรือไม่มีพระสงฆ์ พวกเราก็ยังเป็นนักบุญ
You know, if this thing goes all right, this is my last night a priest.คุณจะรู้ว่าถ้าสิ่งนี้ไปทางด้านขวาทั้งหมดนี้เป็นคืนสุดท้ายของพระสงฆ์
Buddha, Dharma, Sangha.พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
"the priest uttered one word before he ran for his life..."พระสงฆ์เปล่งเสียงคำหนึ่ง ก่อนที่เขาจะทิ้งชีวิตของเขา...
Artemisia gathered the priests, wizards and mystics from every corner of the empire.Artemisiaรวบรวมพระสงฆ์พ่อมด... ...และญาณ จากทั่วทุกมุมของจักรวรรดิ.
No priest to banish.ไม่มีพระสงฆ์เพื่อขับไล่
And then a Polish astronomer and priest named Copernicus made a radical proposal:โคจรรอบ us แล้ว นักดาราศาสตร์โปแลนด์ และพระสงฆ์ชื่อโคเปอร์นิคั
Let me just explain to you why I became a priest.ผมขอเพียงแค่อธิบายให้คุณว่าทำไมฉันกลายเป็นพระสงฆ์
I did that, you know, for the other priests and we laugh, that's all.สำหรับพระสงฆ์อื่น ๆ และเราหัวเราะนั่นคือทั้งหมดที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระสงฆ์
Back to top