ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พยาบาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พยาบาท*, -พยาบาท-

พยาบาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พยาบาท (v.) be vengeful See also: be vindictive, harbour thought of revenge/of vindication Syn. อาฆาต
English-Thai: HOPE Dictionary
feud(ฟิวดฺ) n.,vi. (การ) ทะเลาะวิวาท,อาฆาตพยาบาทกัน, Syn. quarrel
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย,การผูกพยาบาท,ความจองร้าย
malicious(มะลิช'เชิส) adj. มุ่งร้าย,ปองร้าย,มุ่งร้าย,ผูกพยาบาท., See also: maliciously adv. maliciousness n.
revenge(รีเวนจฺ') vt.,vi.,n. (การ) แก้แค้น,แก้เผ็ด,ทำโทษ,ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge,vengeance
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.
vengeful(เวนจฺ'ฟูล) adj. ต้องการแก้แค้น,ต้องการล้างแค้น,มีใจพยาบาท., See also: vengefully adv. vengefulness n., Syn. retaliative
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.
viper(ไว'เพอ) n. งูพิษจำพวก Viper, งูพิษในตระกูล Viperidae, งูพิษ,บุคคลที่มีจิตใจมุ่งร้ายหรืออาฆาตพยาบาท,ผู้ค้ายาเสพติด, Syn. traitor,villain,menace
English-Thai: Nontri Dictionary
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
vengeance(n) การแก้แค้น,การล้างแค้น,ความพยาบาท
vengeful(adj) พยาบาท,อาฆาต,ล้างแค้น
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
malice (n.) ความอาฆาตพยาบาท Syn. malevolence
vendetta (n.) ความพยาบาท See also: ความอาฆาต, ความบาดหมาง, การทะเลาะเบาะแว้ง, การโต้เถียง Syn. feud, rivalry, contention
vindictive (adj.) ที่มีใจพยาบาท See also: อาฆาต Syn. revengeful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, spiteful, vindictive, very large.ไม่ แค่โกรธ พยาบาท ตัวใหญ่มาก .
"May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghans."ขอพระเจ้าทรงประธานพิษของงูเห่าให้แก่เรา เขี้ยวของเสือและความพยาบาทของชาวอัฟกัน
We must stem the tide of malice, and pour into each other's wounded bosoms the balm of sisterly consolation.พวกเราต้องเอาความพยาบาทลอยน้ำไป และเทมันลงไปที่ก้นทะเล เพื่อระงับความเจ็บปวดของพี่น้อง
Can you hit all the notes Bobby can?ใช่แล้ว .. 'อิซซี่' เป็นอิซซี่ผู้พยาบาท
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ
Why does Mick St. John have such a vendetta against you?ทำไมมิค เซนต์ จอหน์ ถึงพยาบาทคุณ?
Yeah,just the typical smattering of crank ufo sightings and one possible vengeful spirit.ใช่ มีแค่เรื่องของพวกงมงาย บอกว่าเห็นจานบิน และอีกอันที่เป็นไปได้ วิญญาณพยาบาท
It's just I never really thought of him being vengeful.ชั้นไม่คิดงั้น มันเป็นความพยาบาทของคน
But she and chuck have this weird vendetta against you--แต่แบลร์กับชัคมีความพยาบาทแปลกๆกับเธอ
Destroy the one thing I love out of spite? Hello?คุณมันช่างจิตใจอาฆาตพยาบาท ทำลายได้แม้กระทั่งสิ่งเดียวที่ผมรัก
"revenge is a dish best served cold" in Klingon?ความพยาบาทคือของหวาน เป็นภาษาคลิงออน
Well... the ballet teacher seems very mean and vindictive.อืมม... ครูสอนเต้นบัลเลย์ ดูเป็นคนใจร้าย ผูกใจฆาตพยาบาทมาก
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท
I guess I was wrong about her being a vindictive harpy.ฉันว่าฉันผิดเอง ที่ทำให้เธอเป็นตัวฮาร์ปี้ ใจพยาบาท
He's come to the US to wage a public vendetta and hired a group of mercenaries to remain loyal to him.เขามาที่สหรัฐเพื่อสู้กับความพยาบาท จ้างกลุ่มทหารรับจ้างที่ยังภักดีต่อเขา
It's our sign for a vendetta, for revenge.มันเป็นเครื่องหมายของความพยาบาทอันยาวนาน, เพื่อการแก้แค้น
So just a kiss?ความพยาบาท ย้อนไปเมื่อหลายพันปีก่อน
Some spirits in the house are angry and vengeful, and eager to inflict their fate on others.วิญญานบางดวงในบ้านนี้ มีความโกรธ และพยาบาท กระหายที่จะลงโทษคนอื่น ในชะตากรรมของตัวเอง
Innocent, beautiful souls, who never knew malice or anger.วิญญาณที่บริสุทธิ์ สวยงาม ที่ไม่เคยรู้ถึงความอาฆาตพยาบาท หรือว่าโกรธแค้น
Like poltergeists -- vengeful spirits.เหมือนพวกผี--วิญญาณพยาบาท
The stronger he gets, the closer he comes to going full vengeful spirit.ยิ่งเขาแข็งแกร่งมากขึ้น เขาก็ยิ่งจะเป็นวิญญาณพยาบาทมากขึ้น
What? Going vengeful? It's an itch you can't scratch out.ความอาฆาตพยาบาทน่ะเหรอ? มันเป็นอาการคัน ที่นายไม่สามารถเกาให้มันหายได้ ฟังนะ
King George is a vengeful man,พระราชาจอร์จเป็นคนพยาบาท
Aria, if you really want to get rid of this bitch, you're gonna have to help daddy figure out what she really is-- a vindictive, homewrecking bunny-boiler.อาเรีย ถ้าเธอต้องการจะกำจัดยัยนี่ เธอต้องช่วยให้พ่อเธอรู้ว่า จริงๆ แล้วยัยนี่เป็นคนยังไง เป็นคนจิตใจพยาบาท ทำให้บ้านคนอื่นแตก เป็นคู่ขาโรคจิต
After conducting a full investigation, my study group now has definitive proof that Todd, with malice of forethought, smashed our yam.หลังดำเนินการสืบสวนเต็มรูปแบบ กลุ่มติวของผมได้ข้อพิสูจน์แล้วว่าท็อดด์ ผู้สุขุมแต่ซ่อนพยาบาท เป็นคนทำมันเทศของเราหล่น
But this is not the time for vitriol and vindictiveness.แต่นี่ไม่ใช่เวลาสำหรับ การด่าทอและอาฆาตพยาบาท
Why is your vendetta more valid than mine?ทำไมความพยาบาทของคุณ ถึงมีเหตุมีผลมากกว่าของฉัน
You vindictive bitch.เธอมันยัยตัวร้ายจอมพยาบาท
Revenge is a dish best served nude.วามพยาบาทต้องแก้เผ็ดแบบเปลือยเปล่า
Finale partido, amigo.อย่าได้ผูกพยาบาทกันเลยนะพวก
You are an ill-made, spiteful little creature full of envy, lust, and low cunning.เจ้าอสูรกายโสมมตัวน้อยที่เต็มไปด้วย ความพยาบาทเกลียดชัง เต็มไปด้วยความอิจฉา ตัณหา และความฉลาดแกมโกงแบบต่ำๆ
Vengeful Donna, looking for someone to take it out on Donna, or too cool to care Donna?ดอนน่าผู้พยาบาท, กำลังมองหา ซักคนดึงเธออกมา, หรือใจเย็นเกินกว่าที่จะดูแลดอนน่า?
And saying that her career was over, but their decade-long feud was epic.และบอกว่าอาชีพนักร้องของเธอมันจบแล้ว แต่ความอาฆาตพยาบาทกว่าทศวรรษของทั้งสอง เป็นตำนาน
Well, the awesome things about feuds is that once all the anger has gotten out, you can shake on it and let bygones be bygones.คือ สิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ความอาฆาตพยาบาทคือ มันทำให้พวกคนที่กำลังเดือดเข้าใจกัน พวกเธอสามารถจับมือกันได้ และที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป
How many times must I explain the difference between a vendetta and vengeance?ต้องให้บอกอธิบายซักกี่ครั้งกัน ถึงความแตกต่างระหว่างความพยาบาทและการแก้แค้น
Because it's spiteful, vengeful, vindictive?เพราะอาฆาตแค้น พยาบาท?
The vendetta, the gun, the computer...ความพยาบาทอาฆาต. ปืน, คอมพิวเตอร์...
I'm not saying that the trout are a vengeful breed, but if they were, I...ไม่ได้จะบอกว่าปลาพวกนั้นเป็นพันธุ์พยาบาท แต่ถ้าเป็น ผมคง...
We don't have the luxury of indulging in vendettas.พวกเราต้องไม่ปล่อยใจไปกับความพยาบาท
Wow. That was downright vindictive.ว๊าว นั้นคือพยาบาทอย่างจริงจัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พยาบาท
Back to top