ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝักดาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝักดาบ*, -ฝักดาบ-

ฝักดาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝักดาบ (n.) sheath See also: ferrule, a knife sheath Syn. ปลอก, ปลอกโลหะ
English-Thai: HOPE Dictionary
scabbard(สแคบ'เบิร์ด) n. ฝักดาบ,ปลอกมีด vt. เก็บเข้าฝัก,ใส่ปลอก
sheath(ชีธ) n. ฝักดาบ,ฝักมีด,ปลอกมีด,ฝัก,ปลอก,ปลอกสายเคเบิล,เสื้อผ้ารัดรูป. vt. สวมปลอก,ใส่ฝัก pl. sheaths, Syn. case,cover
English-Thai: Nontri Dictionary
scabbard(n) ปลอกมีด,ฝักดาบ,ซองมีด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sheath (n.) ฝักดาบ See also: ฝักมีด, ปลอกมีด, ปลอกดาบ Syn. case, cover, spathe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shoddy craftsmanship, too.ฝักดาบแฮนด์เมดกระจอกนั่นก็ด้วย
This guy was carrying a sword inside of him?ผู้ชายคนนี้แบกฝักดาบไว้หรอเนี่ย?
So, he's a living sheath?เขามีชีวิตไปพร้อมกับฝักดาบ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝักดาบ
Back to top