ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผ่อนปรน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผ่อนปรน*, -ผ่อนปรน-

ผ่อนปรน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ่อนปรน (v.) lessen See also: reduce, ease, relieve, alleviate, be lenient Syn. ผ่อนผัน, ลดหย่อน, ยืดหยุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
ossify(ออส'ซะไฟ) v. (ทำให้) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,กลายเป็นไม่ผ่อนปรน,ยึดมั่น,ดื้อ., See also: ossifier n. ossification n.
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting
English-Thai: Nontri Dictionary
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irreconcilableไม่ยอมผ่อนปรน [ดู intransigent ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
soft (adj.) ผ่อนปรน See also: ยืดหยุ่นได้, ไม่เคร่งครัด Syn. affectionate, considerate
relent (vi.) ผ่อนปรนให้ See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้ Syn. forgive, unbend, show mercy
show mercy (vi.) ผ่อนปรนให้ See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้ Syn. forgive, unbend
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's just say that they have a penchant for playing loose with regulations and rules of command.เอาเป็นว่าพวกเขาโปรดปรานที่จะ ผ่อนปรน กฎข้อบังคับ
The directives coming in from Berlin mention "Special Treatment" more and more often."ผ่อนปรนพิเศษ" ก็ได้... นี่เราจะต้องบัญญัติศัพท์ใหม่มั้ย
Teachers should get more involved.พวกครูควรผ่อนปรน ให้มากกว่านี้
There are advantages to show a degree of leniencyยังมีความได้เปรียบอยู่/n จากขั้นตอนการผ่อนปรน
The solace of salt air.การผ่อนปรนของอากาศพิษ
The old "X" designation and your fringe investigations have been indulgences in the federal budget for over half a century.ภารกิจเดิมของ"เอกซ์"และการสืบสวนของ แผนกวิทยาศาสตร์นอกกรอบของคุณ ถูกผ่อนปรนด้วยงบประมาณ ของรัฐบาลกลาง เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว
I'm just the bitch mom who wouldn't cut you any slack.ฉันเป็นแค่แม่สารเลว ใครที่ไม่ได้ลดหย่อนผ่อนปรนให้คุณเลย
I need my afternoon respite.ผมร้องขอการผ่อนปรนช่วงบ่าย
Maybe you should loosen up a little, not be on him all the time?ไม่แน่คุณอาจจะผ่อนปรนได้บ้าง ไม่ใช่สนจดจ่อกับเขาตลอดเวลา
Exactly how I don't want you to dress.หัดผ่อนปรนบ้างเถอะค่ะแม่
Maybe it's time I ease up on you.บางทีชั้นน่าจะผ่อนปรนให้เธอบ้าง
Byron, when are we gonna loosen the leash a little?ไบรอน, เมื่อไหร่เราจะผ่อนปรนข้อบังคับบ้าง?
Well, you... will you just cut me some slack?คุณช่วย... ช่วยผ่อนปรนให้ผมได้ไหม?
The bar's not being lowered on my watch.พวกทหารที่ฝึกจะไม่ได้รับการผ่อนปรนจากผม
And I asked the judge to set a lenient bail.และขอผ่อนปรนค่าประกันกับผู้พิพากษา
He loved you... since the second you walked into his life.และไม่ใช่นาวิก \ นี่คือเทอรี่ และพวกคุณทุกคนควรจะลดหย่อยผ่อนปรน ให้เขาบ้าง เทอรี่ นาวิกโยธิน
Any time wasted on wishful thinking is putting American lives in greater danger, and I won't tolerate that.เวลาที่สูญเสียไป กับการคิดเพ้อฝัน คือการผลักไสชีวิต คนอเมริกัน ให้ตกอยู่ในอันตราย และฉันจะไม่โอนอ่อนผ่อนปรน ในเรื่องนี้
He went mad under your relentless questioning, overpowered you... and killed himself with your gun.เขาเป็นบ้าแล้ว ภายใต้การผ่อนปรนการสอบสวน ที่มีอำนาจเหนือคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผ่อนปรน
Back to top