ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ใต้บังคับบัญชา*, -ผู้ใต้บังคับบัญชา-

ผู้ใต้บังคับบัญชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ใต้บังคับบัญชา (n.) controlee See also: one who is controlled/supervised Ops. ผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา (n.) inferior See also: junior, subordinate Syn. ลูกน้อง Ops. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส
English-Thai: Nontri Dictionary
underling(n) ผู้น้อย,ลูกน้อง,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ลิ่วล้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
subordinate (n.) ผู้ใต้บังคับบัญชา See also: ลูกน้อง Syn. assistant, inferior, junior
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As subordinates, you should all try to stop this fighting within the Royal Family.ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านควรจะหาทางยุติ การต่อสู้กันภายในราชสำนัก
Know the psychology of your subject.รู้จักใช้จิตวิทยา\ กับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณนะ
No matter. Now I have a new subordinate.ไม่สำคัญ ตอนนี้ ฉันมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใหม่
You were sleeping with an officer under your command!คุณเคยหลับนอนกับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ
I am not your subject.ฉันไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของนายนะ
Your girlfriend and your boss?ฉันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา
They prefer to communicate with minors via the usual, legal mediation, but I can...คณะกรรมการชอบที่จะ สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผ่านสื่อที่ถูกกฏหมายตามปกติ แต่..
He actually cared about the people under his command.เขาใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา
Staunchly loyal to his men and his country.และซื่อสัตย์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และประเทศของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา
Back to top