ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้หญิงหากิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้หญิงหากิน*, -ผู้หญิงหากิน-

ผู้หญิงหากิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้หญิงหากิน (n.) prostitute See also: call girl, streetwalker, strumpet Syn. โสเภณี, หญิงงามเมือง, หญิงขายบริการ, นางโลม, หญิงขายตัว, กะหรี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That makes me feel less like a hooker.นั่นมันทำให้ฉันรู้สึกเล็กๆ ว่าเหมือนผู้หญิงหากิน
Is she a hooker?เธอเป็นผู้หญิงหากินหรือเปล่าคะ
You look like a streetwalker.เธอดูเหมือนผู้หญิงหากินเลยนะ
Like you wouldn't have still slutted it up?นี่ยังดูเหมือนผู้หญิงหากินไม่พอรึไง?
Though I guess that is slutting it up.นั่นแหละถึงดูเหมือนผู้หญิงหากินพอ
You little whore.คุณผู้หญิงหากินเล็กๆ น้อยๆ
Now I just feel like, um... Like a whore.ฉันชักรู้สึกเหมือนผู้หญิงหากิน
Well, not so much a lady, but a puttana moll whose daddy's Albert White.ก็ไม่เชิงสุภาพเท่าไหร่ แต่เป็นแบบผู้หญิงหากิน ขณะที่ป๋าของเธอคืออัลเบิร์ต ไวท์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้หญิงหากิน
Back to top